搜索

客家风情——客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 注册用户

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: huangchunbin

1000余首客家流行歌曲歌词查询系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:29:44 | 显示全部楼层

姣細妹(劉劭希)

姣細妹「騷女孩」(作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希)+ W/ P3 e6 W, F9 T# Q
; d0 y, U" g" n; s2 ?
我去年看到隔壁老師的女儿 她正高中畢業想要來台北2 K( D3 E2 M! _: M( S
她小孩到大從來不會欠 生得普普通通嘛曉讀書1 Z! N* x+ _+ a/ R( ^
我同她講這下坏人依多 你要小心騙人的東西/ H# j. f; h/ f9 G, a  d+ r
莫不記得我同你講的事情 兩三八下隨隨便便被人騙騙去4 K. |& M4 c1 q, i" V+ J  w: z* t

1 o# R9 D2 o' y0 Q" D$ @# z+ m0 h*姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't be a bi-bi-bitch)
# g  L# J) d. A' v 姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't br a bi-bi-bitch)& o5 v- m2 p# g/ ?
* k% X# \8 u* S( k
前日我進去一間 HOTEL 聽說那邊很多蓋靚的小姐
- a* g- g/ g: t3 i- v5 [6 t4 c我看到一個細妹行過來 面上的粉擦有兩三斤' I* E! E: F, v: p2 J* |' ^; I5 v
著貂皮大衣還有小短褲 好像很久以前同我就熟識: ~% h, K4 @5 L
仔細看原來她是那老師的女儿
( l1 r) x7 I  I還未一年走去酒廊做公關賺錢, e; z2 K! h! D8 m
) t" I- g8 P# M1 o

4 A+ g1 _8 f% _2 J) k
2 q" f/ B9 |9 E* u) l( @  g自從我一個人在食頭路 不知看過几多細妹很愛錢
, @  S' \& s) M! q( Y' M% a+ N4 k0 C雖然我看到這些細妹也很心動 不管怎樣我較懷念從前
1 P7 y, C4 s/ i  N7 uRepeat *. C; ~+ {4 L: B

/ a0 T' b# Q$ u& R[ Last edited by huangchunbin on 2005-10-7 at 09:55 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:30:42 | 显示全部楼层

大家來養鳥(劉劭希)

大家來畜鳥(「大家來養鳥」)
8 u" B, n7 c( \& ^4 @作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
% M4 D' }/ k1 A0 \7 u2 M: \" \: ^# A" M8 L2 B
*有人好畜豬 有人好畜鼠/ u  Z* k, o' a; B
 有人好畜狗 我最好畜鳥
7 E9 q2 U+ x4 I& L7 f5 n+ L 媽媽阿姨姊姊妹妹總下好玩鳥
6 P% Y0 [7 j7 `8 K+ _ 老師教人大家要認真愛護鳥 畜鳥# @2 a+ a; h+ o7 ^1 A9 J
 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
" v. s. B8 B, ^) g9 d
+ u7 ?5 m( h' W; p. P- c: W2 f有人說我的鳥畜得真好看
" ]- [. M3 u1 W一日到晚不肯歇睏實在真好玩7 M+ X, E! i( s, ?
拼命參加比賽大家來比姣9 ~# V8 J* V! o9 n. a$ d
盲到三日吹到寒風馬上死翹翹
8 \6 y7 G1 y8 z+ Y& w; u# L3 G畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
  D* C5 ]: g/ U! o  n) U! r! u9 h' ~5 R
人參鹿茸蛇膽虎鞭食了全無效
' M0 l: D- b; x  N1 J拜神求佛耶穌阿拉救也救不了* b7 F# K  f# o" \( ~) H; e
氣功師父腳底推拿催眠同電療
# _+ j$ e( X& C$ y同樣每日我看到的係一支死鳥2 C# H# I, g$ E9 I( P
畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥9 h" G+ c: g" W
" m; v$ o, g) |! P. u" B
Repeat *( _3 G# ]2 D: j; |2 j

. s. b- p* y( v' ?2 N2 }★☆歌詞轉載自『六一歌詞庫』  http://so61.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:32:30 | 显示全部楼层

三藩市的Coffee Shop(劉劭希)

三藩市的coffee shop
: M2 O3 e7 ^: Y! p9 R& X作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
: ^& w! s; N+ b- e
- C- X2 B; v; Q. I4 U  L*San francisco暗夜的路上 剩沒幾多人走路) y& x+ L0 e8 i6 o; w' S: ?
 我在路邊一間沒人的coffee shop裡面
' [5 g+ L9 d1 I 一個人在昏昏暗暗燈光下慢慢欣賞jazz music
2 j! X+ M! A( {; ?! ~ 清冷的空氣中散發孤單的香味
5 m) e( c3 V3 H+ q2 {  A十幾年的歲月為什麼這麼快從我們倆人身邊走過
0 X4 F1 j7 e9 [6 r, d) {! E好像沒多久以前我正同你熟識; e& M( w9 g# G+ I

- w) J' \/ Y7 V' ~  Z3 e* Y當時台中暗夜同樣飄著這種醉人的咖啡香( z. K) }: r( d, u/ {: s
沒想到沒多久我們就分隔一個海洋
: }& V9 ^1 A2 k) D☆又想到我們倆人以前共同約定的事情3 |  i6 _$ ^! k$ G
 為什麼剩我一個人走的那麼遠
- p* c: e3 G- k! U/ J! M2 x8 X/ ~ 從沒想過事情還沒怎樣 你卻負心來變) X! Q$ ~5 B4 G5 @- [: d# Z
 我想不透 我想不透 飄洋過海也無位可哭3 D+ @8 R4 ]) X' V
% [- n& ]& A7 v/ j4 Y( B' R3 |
Repeat *,☆,*
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:13 | 显示全部楼层

頭擺頭擺(劉劭希)

頭擺頭擺(「從前從前」)6 A8 m5 G& x2 i
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
' w1 U  F- d9 X. T0 h5 g8 F' _1 R: h1 G% |+ o
☆我說頭擺頭擺 一個阿賊伯\r7 ?  ]4 u" q' Y! x- ^! |0 h4 p3 C* M
 他兒子住在美國 California
1 m6 o' u( P% ]( { 還有兩個女兒嫁去日本 Osaka: E( M  \3 |! t' x" E4 X. u2 i( w
 他一生人全部住在伯公下(伯公:土地公廟)
* p% f' i7 l# k* w% E
/ K+ l2 Y: L" u  N2 J/ j6 @我說頭擺頭擺 這個阿賊伯\r/ I4 m$ j( }* q4 B5 b0 d0 S
他的小孩事業越作越大
" {' r! O6 }1 d; g他說老婆這麼凶 小孩又無閒
# q( v  Y4 L" ?8 T* _) s! T7 O- T8 i4 Q7 K我一個人過日實在沒辦法1 Z* K4 X' H4 W" h: G
( T( `  p3 O1 [; i
*閒閒沒事到處 食大補
; j! E9 d' D) A) _4 V 閒閒沒事到處 來賭博
: S+ W/ x$ m! p 閒閒沒事到處 喝花酒
+ P$ j. Y0 y/ R1 m 閒閒沒事到處 逐細妹(把妹妹)+ K& i. Q( ]6 a' k5 b4 E% i- |

2 [0 y! f: T, {1 ?1 {1 n6 Q恁無空 恁無空(沒道理)# d2 S3 R; V1 A/ x! u
我的老婆打老公
2 W5 P1 Z  Z- F5 R每天說我是膣衰人(不要臉); q' ?( _% E7 A
打到我額頭恁大洞/ Q* m' }/ h. Q; A' b9 [  M
0 s" K; G" E/ C1 p" R5 c8 m
做牛做馬一生人. n) z: u! ~. W5 V
地豆越老越有仁
5 ]8 f4 ~8 o0 y1 X+ N2 l' q- l六七十歲還後生
% D- P- u( b/ x/ b8 k! k8 @老猴正想要變神明
" v& x7 e. d$ }
! w% \! E3 w) e' C% Y# H" MRepeat *,☆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:44 | 显示全部楼层

尋冇停車位(劉劭希)

尋無停車位(尋冇停車位), G& T! u' a7 I- [$ a7 c, n
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希0 S% ?" @2 `1 ~0 U! ]
" _" I. m' X) ]4 R" Y, _( |/ G
一個人駛著這台落落叩叩買無兩萬舊爛的車* p% Y& c  S1 c& U- G1 e3 w
一輪又一輪迴來迴去不知那時駛得轉去屋家, p7 ^- T$ o* M: ~: \4 P2 v3 t/ B
每日我駛車轉來總下尋無半點車位分我停下+ ?) R# V3 I- `% N+ W: N2 I. K! c3 h
親像我一日過別一日三十年來不知哪位可行& p* O2 K( v; B

7 l. y( J; j0 }( K2 J% I6 x*我想到依久以前我們倆分手時節你同我講的話
, W+ s4 s  a- u) c. w 你講你同我共下依像一枝憨憨懂懂飄零落花
1 I$ T7 E2 S0 i1 R 實在說我無一日不識想要尋一個所在安定落來5 `/ V# K8 `( s7 S6 T
 就算係舊車爛車應該也有一位使得作他屋家! ]- |6 D/ x- J5 p: Z" c1 ]6 L9 `
1 K% l& h8 R' c8 p0 C0 o
喔~作嘛該我尋無停車位) b# M7 ?$ ]$ D9 }3 a4 U
喔~作嘛該我尋無停車位
1 [  w8 L8 o2 y, [, B/ h喔~作嘛該我尋無停車位+ F" n5 `2 j  Q" m; J
喔~作嘛該我尋無停車位) X4 w0 L; ]6 e$ i% u  Y

4 O; K+ |/ @8 D* VRepeat *
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:09 | 显示全部楼层

雞屁股(劉劭希)

雞屁股
& U1 \5 X$ f$ C  Z+ G# V作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
" S* a- B+ u+ F- N5 C
  E, S6 |* x5 l  J7 P% |1 [我有一支雞 我很歡喜
; E8 @. Y9 }5 @. e- ?: i/ y9 w一天晚上 我一不小心9 i! W3 P  b0 k; E, w
不巧我踩到了它的大腳臂7 W0 E$ }" Q  Y/ [
4 p7 ^. _" K7 G
咕咕呱呱 阿阿伊伊5 ^& x1 N! v# A; @4 U% C) Y" r
沒想到竟然它就這樣慘死/ h2 V" g/ U  U) c( \
我很傷悲 想同它合為一體. k4 \0 P1 o9 H. ~
乾脆把它煮一鍋雞湯啃給它乾淨
  ]# i% {* f/ S" I7 i啵...啵啵啵 啃給它乾淨3 n/ h* ?# }  O, K
5 [( }# p2 ~8 h
我吃完雞頭 又吃肚子
1 U/ s$ m% h: J) O吃完雞翅 我又吃那大雞腿* r6 k9 S3 r! W2 k
我吃完雞肝 又吃睪丸
1 o( z/ J- v% V1 U3 t6 N我最好的屁股不小心掉落地
5 \) q3 c' I' X' C1 C
  W6 S) {) Z# b6 l# s* |我想要去死 我想要去死
/ B9 E$ R1 s# k4 b! s. i& v我最好的屁股為什麼掉落地$ {6 v, k: ^) b. N8 \3 X
我想要去死 我想要去死
; N4 c+ r& v8 `3 w1 W, M( D我最好的屁股為什麼掉落地1 s" h/ c% g9 N+ Z
$ D; B- {7 ~& E9 V
啵...啵啵啵 我想要去死
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:32 | 显示全部楼层

當久以前(劉劭希)

當久以前$ C9 @6 @) V6 F# ?$ j- U
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希! q* I2 f) X1 M# f' D2 L4 |
0 f. D; u- ^$ ~( o
半夜 兩點多的街路 還恁光恁多人
! ]% N5 Q! E1 }& L$ u1 A' A, A% C對面 賭博的洗牌聲 有三日不曾停
5 h# h( x0 A: u7 L, Q' H' e我在這 一個人 一日到夜不知在做什麼事情
0 t* D4 P4 }6 i+ S9 h8 `睡不著覺 很想回去 回去幾十年前快樂細漢時& [0 j& B$ Y# m5 D; z
2 g6 s/ x0 U' _5 b8 j/ i0 S+ O
熱台北的寒天晚上 為什麼這麼熱0 S# D: d" T+ s# Y2 `2 q! x" u$ `
月我想到好像很久 不曾看到月光了( B0 ~  Y! J: w- [
你同我 全都是 不知傻傻在這生活了幾多年
2 v4 z$ Q. V% ~+ i; Y% n到現在 才想到 一年過完一年越過越罪過
* }' C$ }- t. ]! Y: Y5 h, U/ H% Y' r' U' X7 i+ x' R
我想到很久以前 很久以前
7 {4 ?- s- L# ^很久以前田莊的大樹下* w0 k3 _' f! |& X# f' W
很久以前 很久以前: c( P# s* i' A  H- R5 B. P' C. w- i. P
大圳後背的老屋家3 A4 t1 k8 L% q2 o% B1 W

& _5 r) `9 s  ?" V* r我想到很久以前 很久以前% D! g3 `( o5 S5 c5 {
熱天玩水的大河壩$ {+ D2 Q: p* I
很就很久以前 全部不記得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:02 | 显示全部楼层

捱當有錢(劉劭希)

捱當有錢
! b5 k5 ]( D) K作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希$ W, ?: q0 N  ], V

9 P5 \0 N+ g8 \9 w6 V; f我總是希望 我變很有錢 涼涼過日 到處玩遍遍' g: g8 Z! e+ B  T
我總是希望 我變很有錢 細妹看到我就頭腦壞掉起番顛
8 N0 |8 }- h5 c% P( M9 J我總是希望 我變很有錢 殺人放火 還可以做議員0 B0 P0 `/ y! Z) z% P
我總是希望 我變很有錢) x! W3 t- O% ?7 o; s6 y, L1 l3 w
我吃山珍海味別人全部吃泡麵+ C3 M8 I9 L6 g, c. @: S  Q

7 J& j- e% x' B$ M+ Y! l( h/ s4 s喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)
3 t/ C1 ]; w- j- N, \  g9 j我希望 我希望 我希望(我很有錢)
/ [. Z; X  S2 G" P1 R* w我希望 我希望 我希望(我很有錢)' l. W5 J) _2 e# d+ q" H
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
3 C$ A# ^* Y! v* e/ D4 `5 j$ `3 v
我總是希望 我變很有錢 屁股翹翹 別莊一間間
; i6 n) p* n' W; A1 ^/ S* j% t我總是希望 我變很有錢 口水亂飛 也道理一大篇/ t7 Q1 T. c' I* k. q2 k9 |4 W
我總是希望 我變很有錢 別人辛苦 我歡喜一百天! y0 k: z$ a9 W- g) q
我總是希望 我變很有錢 放屁也香 痾金屎恁大圈# c- Q' O4 a) ]( Z
5 m/ q* I4 y. D  C* m
喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)4 q* `6 B- F$ X" i: R* y' u9 K3 J
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
1 L) I2 m0 L/ n& S/ M4 _我求神 我拜佛 我希望(我很有錢)
3 _6 g/ ~8 v. ?2 o4 o+ l+ C我希望 我希望 我希望(我很有錢)1 U* K3 C" t" Y, o3 Z7 m. i( w
% l+ V! Y5 y7 ~4 D, R- O2 ?
我求神 我拜佛
7 f$ Z3 D0 G+ L) [! \) C1 n+ G) |我求神拜佛求神拜佛求神拜佛求神拜佛也希望
0 A! D0 ^; l) @我拜佛 JesusChris,阿拉 太上老君$ G+ W6 ~& E1 e: {
阿彌陀佛ABCD Everybody耶~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:45 | 显示全部楼层

捱想飛(劉劭希)

捱想飛
/ P2 v4 |8 B2 Q2 a4 T- |作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希  g+ e: w( _2 R3 C, V5 W' n
/ }2 [5 c0 C2 |
上班八點鍾 抽掉倆包煙
  x5 ?! _! y" X+ m$ d7 N每天在作夢 何時變有錢6 {! |, \! G* y" y
有人跟我講 說這裡是樂園
* N* a- _; ?  t  |0 ^. o6 _我一直想 想不通
( l% a9 V  b0 j& K7 C9 w哪有長工出頭天0 E3 r1 t1 [# Z

* @2 b6 ~2 N4 j+ y8 U, D我想飛 從來不知我可以飛多遠  |% A+ F& u1 J7 n+ j) R
我想飛 衝去無人識我的時間% _+ u% p$ @/ K: m+ Q, ?
0 m2 F0 c6 ?: C" D4 J- Y
一天三餐飯 肚子越來越大圈
5 ~6 J; N6 e0 W, S& O, ~, _/ j頭家沒看到 我就上網來聊天
- G, Y( `- l; h, o& I每天想領錢 緊想風流變神仙2 ?* u3 p/ n1 D. N5 O9 }
還未曾哪裡玩 這樣又過完一年+ g% l3 I3 z6 U% d/ Y6 G6 y- ~: A
9 a6 a: i' {9 f% H) `
我想飛 從來不知我可以飛多遠
' z0 ?& h3 _8 ?) `% P" |我想飛 衝去無人識我的時間
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:05:41 | 显示全部楼层

秀仔歸來(交工樂隊)

秀仔歸來(記一群歸鄉的年輕人)4 {# i' [6 I5 e
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥
, R* I. y) M' C' c9 R
2 o  J( Y; m! K  }秀仔決定歸來
7 @5 V3 f& B5 i$ }6 i歸到愛恨交雜7 }3 R* E9 d+ Q& s) _
感情落根介所在
) u4 U2 ?) v9 D(重複)
+ q  r8 l; V" a4 ]  k% w$ `( Z. V( G0 u2 P
厥個決定淨難講直別
1 d9 c  P/ A! w8 v同事問佢
$ a1 Q* u* x! @  e* H0 H: {* p你按吶打算撖好?
+ y: p5 A- B9 O, R3 J(閩南語)
* a! k$ C& [4 }7 u朋友撖佢警告
+ t# q& c  ?  ?1 p3 G你轉去庄腳頭殼是咧壞去呀哦?- B+ B! ?8 s. ~" W' b+ L; ~
(閩南語)3 B; b0 f6 p$ Y9 @
阿嬤介問題過難捱佢問
, N/ b  N. l1 c* H3 }+ ~秀仔賴久倒轉去呀?
: @. c/ ^" k- l) p  G0 A) `, W
. J1 L- }, ^! d- ~- z; g8 y但係秀仔決定歸來# ~: g* W( H$ t3 s' u# D5 d
歸到愛恨交雜( V5 e9 C5 I; u0 j
感情落根介所在
" g% D3 a) l& K& }5 O: F% {2 |- d) _/ C0 b5 b
佢冇辦法再像厥朋友
; b+ C7 I4 `) E/ ]1 e5 r% N撖不滿交分選票代理
) @: ^3 l# ?& l: ~$ i佢冇辦法再像厥同事
6 k9 h* ]5 v& p& k4 C. Z8 _" v撖寂目交分市場打理1 H( F% J& I' e* Q
佢毋想再像上一代人' y! Z1 J9 Y0 w* Z7 {
認做認命認份
( w* ]. X, \. k' n2 A# s
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:14 | 显示全部楼层

下淡水河寫著我等介族譜(交工樂隊)

下淡水河寫著我等介族譜(美濃開庄簡史河流版)$ o# [+ b+ h9 G- E* E( h8 Y
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥6 m9 H! s& T/ N/ T0 Y' n! O

+ `" _6 M$ b+ I, z. W+ p- P阿太介阿太太介時節 下淡水河撩刁起雄- b- X9 h- @; S- M# H
武洛庄水打水抨 涯等介祖先趨上毋趨下1 i8 B( \6 i* ]" I4 k" x0 e1 Y: S
尋啊到美濃山下(重複)- k9 f# S; o+ ^. t: K9 r7 ?- O! X
+ U% j; i$ y8 \0 j
佢等打林築柵撿石做堋 將厥片殘山剩水
; [7 ?8 f) s; {; J變啊做好山好水 佢等緊手緊腳做細食粗
* z) K* l( `. {) |6 f( }- Q* p" [結果田坵 田坵滿園青溜(重複)
# @. W/ y: w2 y
" I6 B* a7 U: V0 P1 l# J奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣* G; v* ^3 Z+ X* P8 g+ u
我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大! T  \* C; \- I+ k
亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)  @# {/ U) ~3 [, `
+ {7 X% f2 [7 h% k& U1 \
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 涯等(呀)同心誠意祭告山川\r6 z. M1 ^) b$ w2 l5 f7 D3 f) M- _# ?6 h
/ R; i! f! }6 d& e$ _
(涯等呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃+ h: W4 s! D2 S7 I
3 R# G# [* Z' J
祖先驚過愁過扛擔行過 竭命犁過介這條下淡水河
- M) }. E, A# ?* Q厥條餵飽田坵餵飽五穀 餵飽涯等介下淡水河
, G1 V% I/ m+ h8 z+ A$ V- Q流流傳傳時斂時浦 寫著涯等介族譜(重複)% y# \8 m8 W3 s: N- @$ h8 k

, H, v- k2 b' w: I2 C; @=====【以下為翻譯】
% P' p  E+ Z# b曾祖母的曾曾祖母時節 下淡水河頑皮使惡
2 H2 D& W; U) D6 x4 e武洛庄水打水沖 我們的祖先到處奔波 找到美濃山下(重複)
% F9 N/ ?' s% T4 l5 L
9 W0 l) s9 ]$ {, Q) ?5 n3 v: e他們伐林做柵撿石做堤 將這片殘山剩水 變做好山好水7 ^% q0 E2 _( M7 L9 @; s7 F6 `
他們手腳忙碌做細活吃粗飯 結果田地 田地滿園青溜(重複)
$ Q0 `8 \5 s4 [  D, _& d
" D7 I. I( e! [奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣9 S6 g% m* h3 {# ]; L
我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大
9 q$ L! C; \3 n& ]8 Y亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)
  v* [! r5 C+ {% }" N! P2 t
- }# h* u2 f! [今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 我們(呀)同心誠意祭告山川\r  r- a2 K" f4 h! n5 a& q+ }

0 R0 J$ Y4 X  ?. V3 }5 D1 w# E# ^" _. m& M(我們呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃
, Q" e2 N( p3 [# f) Z( @5 V, n- J) i# O1 v
祖先怕過憂愁過 挑擔走過 使命犁過的這條下淡水河) b) c5 {+ E4 M' H; N
這條餵飽田地餵飽五穀 餵飽我們的下淡水河7 e' b+ d: \0 R' r5 `
流流傳傳時淺時漲 寫著我們的族譜(重複)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:47 | 显示全部楼层

夜行巴士 (交工樂隊)

夜行巴士(記一位老農的心情)$ h$ O- {) m8 H/ W2 }* c  K$ o
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥  P# {$ d! i" K' b- K: P: s0 }

0 @, C# ]- {$ f) s7 l. }透夜趨路遊覽巴士佢緊行緊北
) k+ D/ U9 z! Q) G! r' P2 f7 |* Q: H% o頭腦暈暈目珠瞪瞪涯看著夜色2 c* p& ?- f4 X. ?8 Z& i3 u- E7 _
烏雲食月一擺過一擺, T# S! n2 I. j, _0 b! j5 y
分涯愐起第頭擺介頭擺
8 S" f. S. T& ?2 Y(重複)
% U  K% _  g6 w# T2 O0 ~* E2 ~6 ]# w
苦做硬做田坵?大出產
; u& W& V. ]$ \' d9 \9 q( |! x奈何年年涯緊種加啥緊淒慘' u; ^- y! B2 `' ?. \
丁多地少兄弟爭出外
% ]) ~1 e5 G' i3 k( i$ a0 ~; M. j) x9 u存涯一房來蓄爺哀# }. ?0 Q7 P& i0 Z$ p1 |: B
骨節痛淨力頭衰弱時) l8 n% Q+ v: H; r) q
新事記多變舊事5 N, w4 I* g0 f5 ~( r0 {

" @% `$ n( |/ x7 N在都市項食頭路介老弟同涯講
2 O$ B& U% L# Q3 C: x5 V麼該做水庫美濃就變做大金庫
8 E9 ~- o& X1 |- ~哀哉!涯講後生! E6 n& l$ `1 _$ M% n8 N! u+ j
憨狗望愛食羊下卵呢咩?
# d* A2 ?6 w+ V/ x3 P厥兜政府斷真係有搞
0 ?9 Y% Z" K- b8 ^% N耕田人家早有出頭
+ x% h* j' g( Y2 t毋使等到涯亦下已經六十出頭/ }3 P9 r2 A- e. ?
轉業忒慢死忒早
3 i" i  I: x* n3 y轉業忒慢死又還忒早
0 x2 G9 v1 H- ?$ V; V+ y4 C0 R8 k% X0 ?: S0 M9 r8 B3 a* A7 S# l" `
東片扁白日頭一出萬條鞭
8 V- o4 \) E" S2 ?/ L台北市介樓屋噹噹撐著天: B6 S% b: w+ T* d: L! w& C3 V
想涯這一生人就會冇效喂
  _$ `5 B7 k3 j但係這擺涯毋愛再淋棍喂* w" e8 a0 S1 ~, K
今比日涯愛來去撖奄講9 X2 F" m5 g0 N
今比日涯愛一定來去撖奄講
: X% v/ c6 u5 w4 y4 }$ l3 t今比日涯愛一定來去
3 x2 v" ^8 X4 [' i5 r撖厥高毛政府講" \+ n, x5 J8 ?3 s2 |
水庫係築得屎嘛食得
0 I% \# x( Z6 w
5 K( C$ ~, N: J! O7 c( V$ Q=====【以下為翻譯】
) B: h/ E1 C/ i1 L. p* E; s% v連夜趕路遊覽巴士它漸行漸北9 ]( I2 U' J; ^( y, S7 Q  c
頭昏腦脹雙目圓睜我看著夜色
9 J) g3 C8 B+ J! W4 F0 S0 H8 ^黑雲掩月一次又一次
9 W6 Z5 f1 {' X讓我想起那從前的從前
' Z2 m& q; U) _0 l. e( ]3 A(重複)! L; T7 O4 p3 d, S5 p
0 b6 z/ P$ d$ s+ ]
苦做硬做田地大出產
# p# r% |4 D6 `9 a奈何年年我愈種愈淒慘0 r9 I% h; X$ r; J
丁多地少兄弟爭出外
2 A: b) z) H4 |. k; p剩我這一房看顧父母- {4 R( P; L! e0 `
骨頭痛盡力氣衰弱時% M% u' n+ S# L% L
新事記多變舊事% U; r8 Y, y- `) @; @8 y( g$ ^5 D

: ~2 K3 A1 L$ `* d2 E+ o# s( A在都市裡工作的弟弟跟我講
2 [) }% f. n# @! |9 h* a說什麼做水庫美濃就變做大金庫( d/ L# _( \  ~
哀哉!我說年輕人
% u- @! x0 s4 `6 u3 U& j# B7 Y傻狗妄想吃羊睪丸了嗎?/ l0 T' d/ g# n5 o
這些政府若真的有搞頭
) E8 e5 f( b/ ~2 `7 A; k3 @7 W# D耕田人家早就出頭8 K6 z# ^9 e9 B& _; r
不必等到我現在已經六十出頭4 g  g, C+ W; o& R6 n9 I
轉業太慢死太早
( A' B4 h$ Y, S9 }: S* ]9 J# j轉業太慢死又還太早& W7 j0 k1 i" k- ]

: P" b* p0 M+ T6 Z9 W7 l* Y, Z# t東方翻白太陽一出萬條鞭
) @) [4 ]" ?5 F# \4 ^! z3 P台北市的高樓直挺挺撐著天
+ x& s/ ?4 e' p! j6 F想我這一輩子就快要沒效了# Q+ e8 t. l! `7 r; n2 z
但是這次我不會再窩囊了& e6 U1 Q8 i" D
今天我要去跟他們講
4 F6 A1 ]& w* ^* G7 K今天我一定要去跟他們講/ Y4 Z* }) ?8 K( L
今天我一定要去
7 ~9 C$ d9 c6 s+ _& @, A9 }+ T* ]跟這么壽政府講
. [; g9 J9 b5 |1 j/ A# Y/ \3 m水庫若可以做 屎也可以食
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:31 | 显示全部楼层

山歌唱來解心煩(交工樂隊)

山歌唱來解心煩1 n' U! _, c8 F6 I6 u
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥鈴鼓/月琴/水桶 主唱:林生祥. v  Q7 X& `# W6 ~* I

! H6 @1 R; B$ ]山歌毋唱心毋開6 E. U$ [4 F1 C( c5 H# o
大路毋行生溜苔
9 Z- Y5 |& I8 y0 a% K8 J, d(山歌子)
1 y1 w0 ^( V% z2 J! r5 _長纏故事毋再怨/ V+ p- s" ]" ]) e: D2 O$ U0 y
邀串來到立法院4 @6 W# P$ M5 v( b) \3 z
左驚右愁懊懆時
* {! N0 Q# o, n4 Q8 K8 J6 [山歌唱來解心煩
7 Q9 n1 G3 f* `/ H5 d  K9 B
6 ]( @+ y3 k# X% `2 p" i: v一山來連一片山
) t5 X& ]1 g! D. C- c% E山山相連美濃山
" m/ _  `, k4 a3 u/ T一手牽來又一手
' l0 ?0 a' c- a* M手手相牽萬丈山
, {( [7 r5 F) P0 `
7 Y4 w' C/ T& L4 f, Y' V腳有千雙路一條% I; _8 }! E! R6 {2 D) }
人生百樣心共調
/ {3 [3 d$ F- v) @眾口一聲反水庫' o0 k2 ]2 h8 f$ u9 R
衙門咁惡照樣屌
6 x/ j3 H/ U: u9 v, \: `山歌不唱心不開
3 u/ L  O' U( {, ^' r* r
: g$ x- [5 ~% H, Z- H==[國語翻譯]9 o1 G; }+ _3 x. Y4 A) l

' U0 g- {7 g/ f大路不走長苔鮮! B0 N1 u  j9 m; n9 s
(山歌子)/ L" x; _- W1 L  g# p
長纏故事不再怨' m/ ?' J7 p& U7 Y1 z0 |8 }" n; e
邀串來到立法院
, u+ L9 Z7 e4 a) G& z6 R7 m左驚右愁懊懆時
$ i( P  N+ _8 Z3 n6 K山歌唱來解心煩4 ~  v0 t1 |0 d7 y

8 v& n3 g; ^7 J$ K/ B一山來連一片山
' k% R% B! g7 ~0 T山山相連美濃山
  @! q" b. g" i: M" e6 E, j! e一手牽來又一手0 [& J# s: e% }4 v7 R, }2 q
手手相牽萬丈山0 C" z: w. `7 T& E

* s- ?$ ]: [( k2 S3 F: d腳有千雙路一條* E* z7 d: j, p8 C9 B3 W
人生百樣心共調
1 T/ b4 e5 F' \6 V! y( p7 ^眾口一聲反水庫) n( c4 i5 D) t* ^) m
衙門再兇照樣幹
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:58 | 显示全部楼层

水庫係築得屎嘛吃得(交工樂隊)

水庫係築得屎嘛吃得
2 t* D$ E1 b' B! W! T作詞:採訪/鍾永豐/林生祥 作曲:林生祥整理/林生祥鈸/八音鼓/鍾成達空心貝斯/陳
" x! o/ c) Q8 |; S; f主唱:/林生祥  ~- w/ @: n& v# f( [
" {2 s' f5 K3 c" ?7 J0 E5 c
曹啟鴻(立法委員):「我們應該以謙卑、感恩的心情來回報我們的環環境,而不是糟踏它。」. E' |3 w- s$ \) Y
水庫係築得屎嘛食得(美濃農民反水庫口號)
, P/ Z6 s- b: ^% d  G, C(重複)
; w8 j- X" [  K# t' n
9 d  B7 s5 B" Q3 W& b( R8 e. U7 ~吳錦發(專欄作家,小說家):「上天分台台灣按多山,按多森林,第就係自然介水水庫,自然介水庫,汝將佢破壞,用堤壩壩來做一個人工介高山水庫,威脅人介生生命,第違反天道介做法。」
* B5 ]  Z' g. b6 }4 y/ x+ P8 Q# i. U. A1 l2 Z
林昭通(黃蝶翠谷農民):「地質調查的時候候毋好介,鬆鬆介,介,壞壞介石石頭,就丟歇了。厥介硬硬介,過好介石石頭,石質過好介,就擺下去,就車去台北檢驗。厥介洞實在真係做假喂。」7 E3 ?$ @  x! W" P; X

  C, K0 o& U5 |3 {- T1 N曾秀梅(竹頭背農民):「水庫一崩,美濃人就像下庄人賣蝦米,漂漂浮浮喂。」' E7 x; P+ h: F7 O9 M
# |' i$ y% B+ ^4 p8 T; @, Y
劉孝伸(教師,八色鳥協會理事長):「水庫築了要分工業區用水,分厥兜財團賺錢用喂,他們賺錢,我等犧牲,蓋冇價值。」# D- l4 w! Q* f0 C1 L

( l5 @7 p5 C( J! w3 Q& C( B" {鍾發仁(大崎下農民):「係美濃水庫築喂話,厥兜砂石車對厥喂過,攻天攻地,淨淨食塵灰呀,會食死唷!」; d, i7 n8 h3 ~6 g5 |. Y1 u6 |$ T

) h6 J" o2 L$ _5 e鍾國華(美濃反水庫大聯盟會長):「做毋得就做毋得,架冇就照頭擺人講介樣喂,畜老鼠喂咬布袋,養蛇會食雞,明明知呀有蛇哥,汝還去畜,愛畜喂洽風哈。」5 m5 w' Y( x5 r+ b

: m% v% J, _( f6 C$ e宋廷棟(教師,八色鳥協會總幹事):「蝴蝶仔集就雙溪,表示厥還係一個好所在,按好喂所在拿來做水庫,打蔑喂!(真浪費)」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:08:24 | 显示全部楼层

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)(交工樂隊)

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)- e3 B2 {" s' E2 h* T: r
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥小鼓/鍾成達嗩吶/郭進財吉他 主唱:/林生祥9 B: h" L& t) @6 s& Z: R  Q

& {6 n/ q! ^3 Y5 V) i從山線串啊到海線* o' _- e& r5 x& ]5 V- q: Y
從部落連啊到河洛庄
3 }* M/ x- l( B) y擔過幾多硬斗事6 Z& p$ C: U7 |( p; C7 Q4 @% X
忍吶幾多介壓折事' s, v. l5 R: g( {
從細選打啊到大選
8 b% {# v7 x0 l* a8 K  y! P5 f4 I+ f% O從地方戰啊到全國版
3 u' c! a$ o; S9 z  y6 [轉過幾多壞形勢
' L3 _8 ]7 P: z+ ?* [4 x捱也幾多介惡陣勢
6 ^+ G. J. N. i. v, f; B9 x/ ?) s( V; T  y! t
峭峭崎崎介這一條路呀
; m) d/ @, s1 C( p  C! c算吶愛行呀到賴久?! t% W& N) q4 @

% ~( g% e! t9 a1 {( H$ x$ ~同志啊
4 ~: c2 S0 k3 D& P捱知汝會愁會驚& y2 n0 E1 u6 x4 b; t
運動進退成敗登常介事
4 i4 I- F3 D6 J/ e( j2 Q今暗晡  ^( a: @; ^; }  \' A
捱來唱條歌喂分汝聽( ?) t6 z1 S$ t. |5 s* _' r
眼光放卑伊遠好好喂睡# ~3 J/ `. R: w
天光日; ~- l! a) P7 S1 |; v1 ~2 [' f: ]* f  d
咁苦戰壞覓猶毋怕9 y& t& w- R" L% T
還有會謄汝介兄弟姊妹
! ^2 n( x0 Q" _! f, D: j3 V+ R: X4 w今暗晡
7 c' e: x$ B* w# k) \; {捱來唱條歌喂分汝聽
  i7 A6 z3 p' \( e: k) K' ?心肝放卑佢緩好好喂睡4 a7 e' C" f7 M6 f% A+ B% Y$ _

1 D' W( @5 t6 h- z% ~==[國語翻譯]
' {2 u, L' t$ f- \
( {/ C  ?3 b8 i從山線串到海線
+ z# h! c/ s& k: M從原住民部落連到河洛庄2 x  ?) ?9 F3 i  }+ j- s
擔過多少困難事
2 _( ]3 t+ M3 x* i! F/ o% A/ i忍了多少的壓抑事+ ?  ?- ~% a: M2 E
從小選打到大選# {- Q, @$ l7 e5 r; U' Z4 L0 B7 F4 _
從地方版戰到全國版
) @) ^/ |$ w  K5 e' ]$ j- l扭轉過多少壞形勢$ X, z* @7 n; \2 u$ |
捱了多少的惡陣勢" ^2 A2 u9 _  l  s
, \: `, G: m5 H" l
巔簸曲折的這一條路呀3 e; {1 c) X, k- c: d0 J2 ~5 w. u
到底要走到什麼時候?5 P6 ~1 \2 {. a0 D! S; q; d; _$ c

1 ^7 M. j3 {  N! k: n5 C! f同志啊
& @4 l5 L5 @* |) ^8 z我知道你會愁會怕
# a9 Q( I. y  `運動進退成敗平常的事
3 R& c& `" p: r+ ^+ @# M今晚
, [8 ]! v  w- B: ~4 ?8 Z我來唱首歌給你聽% u/ `/ {$ x2 K/ H( z8 _
眼光放遠好好地睡5 W; Y: y5 t0 z* x
明天7 i0 `0 k( I8 X. y, ~# |% z
再苦戰難搞都沒關係3 R: }  d) N, v, w( q* M: V
還有會挺你的兄弟姊妹2 p2 E% E! X( Y; l& J
今晚( E1 z# w) |" v$ F7 I
我來唱首歌給你聽4 Q) e3 l) K. I  h( ?5 i0 T
心情放鬆好好地睡
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表