搜索

客家风情·客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 注册用户

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: huangchunbin

1000余首客家流行歌曲歌词查询系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:29:44 | 显示全部楼层

姣細妹(劉劭希)

姣細妹「騷女孩」(作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希)
& a! {% m- n  Q4 t" B% r# g( D* J, A& n9 p( \7 g
我去年看到隔壁老師的女儿 她正高中畢業想要來台北5 T7 i# J+ m2 o5 F( V
她小孩到大從來不會欠 生得普普通通嘛曉讀書! ^$ V  {1 E1 d9 \  j, j: o; Y5 _( r
我同她講這下坏人依多 你要小心騙人的東西, Y. E" R1 C; o6 ?
莫不記得我同你講的事情 兩三八下隨隨便便被人騙騙去0 r) }: |1 j0 d
* L, P3 Z+ _" v' q1 B( ^
*姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't be a bi-bi-bitch)
! S$ A. y8 t! `- W' L' O 姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't br a bi-bi-bitch)- h; H( e1 \. a  m
; \% x) T4 r7 I' X- X% j/ z
前日我進去一間 HOTEL 聽說那邊很多蓋靚的小姐
; V% V# u5 b( ^' {/ X2 b0 B我看到一個細妹行過來 面上的粉擦有兩三斤, @5 D  N/ z" w& {9 j1 \- B! \
著貂皮大衣還有小短褲 好像很久以前同我就熟識, _4 V4 n# ?: U& X/ g& I8 G
仔細看原來她是那老師的女儿
& k" y2 @: a" \3 A% I4 R! [還未一年走去酒廊做公關賺錢! Q5 r( N* p+ E# e
5 G0 K0 ~3 X# o/ k5 V  y" M5 ?
4 l( l1 I! h" C/ V
8 U( C/ `  [: Q" w/ e5 w1 E
自從我一個人在食頭路 不知看過几多細妹很愛錢
7 R% h  ^$ i3 r8 Y  [" A# D雖然我看到這些細妹也很心動 不管怎樣我較懷念從前5 n- X8 w3 v) Z  k; s, l1 q
Repeat *" i% t  C0 q' z6 U

( U4 Q2 V, x) B7 s- X/ f# X[ Last edited by huangchunbin on 2005-10-7 at 09:55 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:30:42 | 显示全部楼层

大家來養鳥(劉劭希)

大家來畜鳥(「大家來養鳥」)- Q  U0 z& B, V
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希) V* Z% z3 R1 X  j' J3 {; s

. |: J8 ^' y# g; c6 L*有人好畜豬 有人好畜鼠: A+ d+ i3 ?( G. `2 f" T: H
 有人好畜狗 我最好畜鳥
  |' s. R) j  y2 H7 K+ \ 媽媽阿姨姊姊妹妹總下好玩鳥
0 k: l$ X0 ?6 d8 f* B8 I 老師教人大家要認真愛護鳥 畜鳥0 q: a5 E, I0 J0 j. Y$ V2 j
 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
/ Z; A* n" [" H  A5 _7 Z. R' ^, y; f
- b1 _0 G7 h$ {) Y& y6 q" K有人說我的鳥畜得真好看
7 I4 W" ~% n; `3 ]! X" k0 r一日到晚不肯歇睏實在真好玩* F5 c; s4 ], W% G$ j
拼命參加比賽大家來比姣
; h& h2 V+ f3 [# b) q. \( t盲到三日吹到寒風馬上死翹翹
' e1 q3 d- p6 P2 X; E畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥- u7 H% Z4 ^- R& w/ v9 Z
+ z" f0 Z2 h  b
人參鹿茸蛇膽虎鞭食了全無效% J4 Q* [5 m. n, ^
拜神求佛耶穌阿拉救也救不了) e4 W3 s8 U1 z
氣功師父腳底推拿催眠同電療
" J/ p3 w7 d# F3 e/ X# ~- n. ?同樣每日我看到的係一支死鳥
7 ^, h) u+ a* j# z6 v) S畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
: I$ V/ l. z; {$ P! W! q2 V+ o) W+ N$ m6 c
Repeat *
- S& ^  ]( f( t$ X/ j8 A9 o4 C% F6 T6 {
★☆歌詞轉載自『六一歌詞庫』  http://so61.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:32:30 | 显示全部楼层

三藩市的Coffee Shop(劉劭希)

三藩市的coffee shop2 v# o8 J+ q6 c
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希. ?, z" Z# {0 P
' Y! |. @" L* Y$ y% Q4 j/ I
*San francisco暗夜的路上 剩沒幾多人走路
2 r+ m! I- Q6 x 我在路邊一間沒人的coffee shop裡面3 E' e- t2 _7 Q( I1 B! Z# V+ s$ @
 一個人在昏昏暗暗燈光下慢慢欣賞jazz music
7 _! E# S$ c8 X( y$ h+ R# N& g7 l 清冷的空氣中散發孤單的香味
# P. Z, }/ o9 H  V5 F2 g; W0 U, N5 y十幾年的歲月為什麼這麼快從我們倆人身邊走過2 F4 O) _9 l9 b/ Y0 G8 t
好像沒多久以前我正同你熟識
( ^4 F$ G/ L4 D3 c* g& n) f" |7 p! s; D; q5 a5 d; y/ Y) n
當時台中暗夜同樣飄著這種醉人的咖啡香
7 w: D. o6 {" N沒想到沒多久我們就分隔一個海洋9 V. h# Z# f3 k. _0 i& O
☆又想到我們倆人以前共同約定的事情, X) v/ P/ v" ^( y
 為什麼剩我一個人走的那麼遠9 u+ X( S! o/ Z! s# r
 從沒想過事情還沒怎樣 你卻負心來變! ]6 |$ H' h! N6 w- A( \+ p/ J
 我想不透 我想不透 飄洋過海也無位可哭, f1 p/ X) T1 T4 K2 s7 h9 Z
4 ]' X, Z$ O3 i) D
Repeat *,☆,*
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:13 | 显示全部楼层

頭擺頭擺(劉劭希)

頭擺頭擺(「從前從前」)$ A1 o8 e, l0 Y' e" ?) g7 b
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
. ?$ \) C9 s* m7 [; _- Q6 U9 Q9 [* N% C" T
☆我說頭擺頭擺 一個阿賊伯\r
) E+ x4 @& K6 d  c( E# G 他兒子住在美國 California2 y% {% K9 T4 U& f# ?6 X
 還有兩個女兒嫁去日本 Osaka. @/ c6 Q* O% s7 k; n4 Z
 他一生人全部住在伯公下(伯公:土地公廟)7 t- v+ |+ \/ d3 t& j$ q( m

* L7 [6 V$ r( W6 J7 ]0 J我說頭擺頭擺 這個阿賊伯\r
" z/ t. _9 l. R# {" Z! q. B他的小孩事業越作越大
5 B  w/ k# X. g5 y1 d3 b9 B. I% E他說老婆這麼凶 小孩又無閒
1 H; L5 V4 `0 S" t2 S+ N* b' J我一個人過日實在沒辦法
, Z7 ~) X  u% t5 L
. Y! y4 K0 k: @: }* f5 \*閒閒沒事到處 食大補
! S6 u) h& C4 i7 S& ^6 M& ]* { 閒閒沒事到處 來賭博+ F. \7 n+ E, s8 F# [4 _
 閒閒沒事到處 喝花酒1 L6 |: R% t$ r% l# y- S9 R
 閒閒沒事到處 逐細妹(把妹妹)2 U4 D( b  n, p$ h+ S4 L

& s7 K5 f1 C- P& U2 b3 X恁無空 恁無空(沒道理)
* G7 ^, Y- S- z& {& R我的老婆打老公
2 P3 ]- ]: B- ]. B每天說我是膣衰人(不要臉)( R1 }5 u$ F$ e2 w. _
打到我額頭恁大洞
! N. x6 L& b+ z* s& S: K9 p# {" K0 Y
( Z9 N$ S% k( n! n做牛做馬一生人5 ?; x9 _; w1 `
地豆越老越有仁* Y( j9 W3 z5 d6 D
六七十歲還後生
$ k, f4 {# [# [. y/ f老猴正想要變神明
7 ~" f6 j* p) L9 i( Q: _. U- W) D0 T9 w" `1 W# F6 Z* w
Repeat *,☆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:44 | 显示全部楼层

尋冇停車位(劉劭希)

尋無停車位(尋冇停車位)
+ g1 A% A6 I, I2 a# b* N  }( J作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
, [$ c, h% F' O" a, I3 T8 G8 F$ @
* I( G3 T' R" U% C) V" r$ h. U. \一個人駛著這台落落叩叩買無兩萬舊爛的車4 i! K. x. n: J' \1 t/ K$ H9 k
一輪又一輪迴來迴去不知那時駛得轉去屋家5 b, [! }4 s% j* ^% ^  K
每日我駛車轉來總下尋無半點車位分我停下+ H( b5 y( e4 j0 d
親像我一日過別一日三十年來不知哪位可行
" y. E$ s; d7 \3 B) o1 `1 V' \0 ~5 h7 P9 K; K9 S
*我想到依久以前我們倆分手時節你同我講的話2 E- d1 k, r5 ]* b  b) K# K
 你講你同我共下依像一枝憨憨懂懂飄零落花
. d/ k( S( {( _7 d9 j9 G+ y 實在說我無一日不識想要尋一個所在安定落來) y% z  O8 T! M, A: t
 就算係舊車爛車應該也有一位使得作他屋家6 V( x) x9 |* ]0 J7 m# u' _

& E7 x9 p: g8 n9 i喔~作嘛該我尋無停車位
, L' l$ }1 [" g( f- `3 w9 z喔~作嘛該我尋無停車位
# O, {5 j2 J' f喔~作嘛該我尋無停車位
3 M" K- v1 A  g" e喔~作嘛該我尋無停車位
6 H7 @8 B7 v: b, l! i4 @1 E3 {7 L: p# Y, E" M; \& Y" J7 w6 V
Repeat *
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:09 | 显示全部楼层

雞屁股(劉劭希)

雞屁股" w( r. K, r( R1 O
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
$ A2 w' W+ V  z3 A: _# {+ J! E3 f$ {, b6 Y$ l9 _
我有一支雞 我很歡喜
* _1 U; l, a9 h1 u6 s/ v一天晚上 我一不小心2 o% r! k1 h* k/ n  v) X
不巧我踩到了它的大腳臂. C* w0 k( U2 d, j

: A5 \6 V, ?* l  g* z咕咕呱呱 阿阿伊伊4 t7 w* d0 b) N" f
沒想到竟然它就這樣慘死' B0 c/ I$ r' [
我很傷悲 想同它合為一體
1 j& |6 l- I( ~4 v, v6 H, L乾脆把它煮一鍋雞湯啃給它乾淨7 U. l# e( b# _. N
啵...啵啵啵 啃給它乾淨
6 P8 E) H' ]% \/ M0 _/ ]1 o
/ ]1 U1 k2 q% d7 \" n+ h我吃完雞頭 又吃肚子
9 _* d! A5 P8 ]6 }吃完雞翅 我又吃那大雞腿4 V6 r' `2 \7 ^# v
我吃完雞肝 又吃睪丸
8 B5 D4 |' g4 s) E1 J1 V我最好的屁股不小心掉落地1 o0 Z" T6 w' k' e! n

: a# v1 s) P7 a6 [: }我想要去死 我想要去死! \" l* S! j- x5 m$ a5 ?
我最好的屁股為什麼掉落地
; T# n- k/ @1 V2 d% H我想要去死 我想要去死0 |$ J- ]# Y9 O6 l( v( M$ L
我最好的屁股為什麼掉落地
' @& }/ j# |# ?$ e) }9 k1 K0 c' a1 g
啵...啵啵啵 我想要去死
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:32 | 显示全部楼层

當久以前(劉劭希)

當久以前( J- ^1 X: p: ?, Y/ T9 w: O4 j* e- X
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希( p8 t6 [2 ]" n" @, v3 [

* }( g2 k+ D7 z/ m1 u9 Q& u; [半夜 兩點多的街路 還恁光恁多人
/ `6 z8 u% U1 e6 n, P9 `0 e對面 賭博的洗牌聲 有三日不曾停  `* ~  [* m8 ^$ A: h! N. |
我在這 一個人 一日到夜不知在做什麼事情6 E9 w2 a5 W1 E" r$ ~2 R5 K
睡不著覺 很想回去 回去幾十年前快樂細漢時0 A- J9 c9 ^4 h: F. Z8 ?$ {. y
; O, V* ^" h9 }( s1 n1 x  D
熱台北的寒天晚上 為什麼這麼熱7 P+ B5 X, [; j# [  c) q' p
月我想到好像很久 不曾看到月光了0 J- n- J1 H: `  K8 v, C$ ?
你同我 全都是 不知傻傻在這生活了幾多年
" U) c" r. W0 k# F到現在 才想到 一年過完一年越過越罪過$ \' [8 K; k4 |
7 C' }" [" U: f# ^5 m) u% L
我想到很久以前 很久以前
8 l0 O& Y# m* I5 w# u/ e1 d. l很久以前田莊的大樹下
, @7 Q# f& A' H7 W! ?8 b$ S9 N5 ~很久以前 很久以前
6 s( r$ W" ~' u! S' o大圳後背的老屋家
9 `7 S2 Z. V5 C. |
/ z( t& k" ^$ d- m& \" I- I我想到很久以前 很久以前
/ t+ v' Z8 a: h; @. Y熱天玩水的大河壩' P' w6 q4 ^8 o
很就很久以前 全部不記得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:02 | 显示全部楼层

捱當有錢(劉劭希)

捱當有錢
. ?9 e+ C0 M$ N$ G. m- h9 ]作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
+ {8 y' R% C. P- n! j( Q" v- Y
2 `: a& u$ g# F" U. j2 w. [* y5 ?我總是希望 我變很有錢 涼涼過日 到處玩遍遍: H7 W9 G* p6 x" ]3 ]+ R8 Q7 ]
我總是希望 我變很有錢 細妹看到我就頭腦壞掉起番顛
7 F9 A) K8 ]3 r我總是希望 我變很有錢 殺人放火 還可以做議員9 j+ I7 E5 C/ _# g, H8 R
我總是希望 我變很有錢" ~* o& V& A3 }5 |, v7 A
我吃山珍海味別人全部吃泡麵: y+ _) c) _+ T. y
: ^, R) x6 v# F' [
喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)% ]; F% B4 s0 L' d
我希望 我希望 我希望(我很有錢)/ S  k2 \( W4 W$ z6 |
我希望 我希望 我希望(我很有錢). W8 m- U* d5 F3 n5 z5 \0 S, X7 R% M
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
- d! i" z3 ]2 Y( x
  [" t9 r7 n: s- w: v" p( \我總是希望 我變很有錢 屁股翹翹 別莊一間間
3 }* s: M* H2 q3 D我總是希望 我變很有錢 口水亂飛 也道理一大篇
# C) J7 Q& t8 N3 i; }7 t5 E& P0 ?我總是希望 我變很有錢 別人辛苦 我歡喜一百天
; q, ^( v' d# @' g4 }1 k我總是希望 我變很有錢 放屁也香 痾金屎恁大圈7 ^1 n8 c8 `+ ]8 e3 J

5 V0 x, |, M% j4 i" o0 \, @喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)
2 s; ]" \* \: q4 E- k  c, X我希望 我希望 我希望(我很有錢)
! V: t7 _# P: F8 ]) X* z- {3 a我求神 我拜佛 我希望(我很有錢)* }4 n  X/ v! g# M
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
# L4 x" z. R5 l4 V# i- g) @( a' {- R, Q& U& e- S3 c
我求神 我拜佛4 U4 ^* @+ R2 V: E9 p( y, Q% b  Z) ]6 y
我求神拜佛求神拜佛求神拜佛求神拜佛也希望
6 k- b, `4 s  H0 z$ \我拜佛 JesusChris,阿拉 太上老君/ C9 r( g# v5 ]2 U3 [' V& i# L" E
阿彌陀佛ABCD Everybody耶~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:45 | 显示全部楼层

捱想飛(劉劭希)

捱想飛
' q0 P2 k/ Q5 d% O作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
5 n0 _7 h% f* P/ a, T7 G/ J1 [" v7 U
上班八點鍾 抽掉倆包煙0 \4 z- U4 G/ ?, R) H& ]  {. N
每天在作夢 何時變有錢9 L2 k4 B6 B' K
有人跟我講 說這裡是樂園
* y* s$ a4 k' N& u. d$ E  G我一直想 想不通
4 d( L! `( x( i  Z# V, D哪有長工出頭天& L  G! U* X- v  q/ L) i! V) r
, g* X; o6 _' f  z& H
我想飛 從來不知我可以飛多遠' {7 Z0 b6 {" ~
我想飛 衝去無人識我的時間
# Z  M: \2 A, U# H/ y9 x2 m
# Y% l/ A- \% e! R; z5 W一天三餐飯 肚子越來越大圈
' U: d! ?1 `! R頭家沒看到 我就上網來聊天
4 }( u) ?# s; `3 ?4 e) ?每天想領錢 緊想風流變神仙
1 l$ G4 l* Q5 k" V: M還未曾哪裡玩 這樣又過完一年- E7 P. P  A! w* Q0 p
8 d1 P9 w& o5 J$ {3 r, t
我想飛 從來不知我可以飛多遠( r- |: Z) A# o" ?
我想飛 衝去無人識我的時間
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:05:41 | 显示全部楼层

秀仔歸來(交工樂隊)

秀仔歸來(記一群歸鄉的年輕人)
" x2 i( b/ R# W1 l  ^作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥
, |2 m$ K1 h% X# }9 D
3 r, y6 y% l" J; H秀仔決定歸來' J/ B9 ^8 V! S9 r
歸到愛恨交雜
) V9 ]4 C1 t* H! T) S( [: I感情落根介所在
' T* Y& Z- C" E(重複)/ {; X3 {5 P* g1 l

: ^" i3 W1 Z/ n4 U; N厥個決定淨難講直別$ O- `& B! q+ A( S9 I" t6 {
同事問佢
8 `' P4 e6 U; u! a你按吶打算撖好?
+ \: h  s, Q! E& U, y! Y/ S+ R(閩南語)
" c% a& f; c, i朋友撖佢警告9 _! L. C8 |5 H3 R9 b
你轉去庄腳頭殼是咧壞去呀哦?
3 U* r3 t7 w/ v& O) G$ v0 C(閩南語)
4 T) g. _2 [# L, A6 m7 D3 z2 [阿嬤介問題過難捱佢問; k' f! J2 E; w
秀仔賴久倒轉去呀?
) _  Q' h. v. v1 }  ~% S
. G6 [) Y: u/ T, M' O- s但係秀仔決定歸來
6 `6 E/ p' E5 h& ~' P* K+ f歸到愛恨交雜; M8 k0 c, X' l1 G: s) R" ~: m
感情落根介所在# r' E8 G2 J2 T

9 Q% ]5 C2 Y& K4 D. y佢冇辦法再像厥朋友. Q9 Q% K8 D% Q- b) t
撖不滿交分選票代理
. L9 O& A* \# ]; \, X: V佢冇辦法再像厥同事
' @0 b3 d7 D6 S. X6 y撖寂目交分市場打理
7 [* Y" G, i9 M& j佢毋想再像上一代人$ k1 |+ P2 c( R% H
認做認命認份* p; K' y  Q1 p2 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:14 | 显示全部楼层

下淡水河寫著我等介族譜(交工樂隊)

下淡水河寫著我等介族譜(美濃開庄簡史河流版)
) K' D% M, A/ _$ z4 ]0 Y作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥  `2 D- w- W* L6 P/ t7 A, c) Q5 p

; i- M% s9 v/ L( p+ |' r, e阿太介阿太太介時節 下淡水河撩刁起雄
, ~0 v/ m! x3 z8 A武洛庄水打水抨 涯等介祖先趨上毋趨下% m0 Q. k; S3 j( l9 d0 l; ~" {
尋啊到美濃山下(重複)
5 p8 Z$ f/ T6 i5 y! Y
- m0 K* X9 d, V. R7 G5 L4 h: @3 p佢等打林築柵撿石做堋 將厥片殘山剩水
% Y  T+ p: B7 j. w7 p# E7 ]變啊做好山好水 佢等緊手緊腳做細食粗; v- l. s. c3 s; C# Q4 x8 @
結果田坵 田坵滿園青溜(重複)
! f9 b4 m4 D# F* p$ I- c+ _9 n9 u& o8 D. _7 _. }8 Y( ^
奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣
; F4 ?5 _4 `2 J( g8 h6 Q; X我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大
$ Q1 r4 w9 Y( Q$ P: R亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)
. b4 m" p' H& j. {- u. _6 @; N& R8 s* U  J# m, g
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 涯等(呀)同心誠意祭告山川\r
5 ~; b5 G9 N% W$ G1 I( G: D9 _) ?- d
(涯等呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃. R: {3 g, M: S) L# x7 \" @  |

$ @* m! I# ]& [; y* L+ \. }祖先驚過愁過扛擔行過 竭命犁過介這條下淡水河
8 F) D- ]: A; g# b厥條餵飽田坵餵飽五穀 餵飽涯等介下淡水河
3 s% P( W5 d& M/ s" L% U流流傳傳時斂時浦 寫著涯等介族譜(重複)
- |; J% ^4 `% S- n( G, M1 B3 B6 V  e
=====【以下為翻譯】
9 Z/ _# N# \, u* Q6 [曾祖母的曾曾祖母時節 下淡水河頑皮使惡, B, K9 C/ q; u; L
武洛庄水打水沖 我們的祖先到處奔波 找到美濃山下(重複)" [/ \/ k* @2 _) \! A0 ^: O; ~

" A) X& X( z+ \- T' h他們伐林做柵撿石做堤 將這片殘山剩水 變做好山好水, e( Q* ~" x# M) c' |! Z; o
他們手腳忙碌做細活吃粗飯 結果田地 田地滿園青溜(重複)! B8 ?% s3 f' m
( q1 j2 z* f& K# s
奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣5 A, N& s" o. @7 a
我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大" h) |7 u3 p0 P! z( |
亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)
) I0 F- S* E* a+ ?3 |; \" `4 q8 C% U$ x% W' l5 L  ?4 }2 A
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 我們(呀)同心誠意祭告山川\r
: U5 u" l/ K  |  Z+ F2 e8 l! O, u1 F) B
(我們呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃& T5 M8 ^) t1 ^1 s8 S2 d" H' f
/ k* C# a( t. y1 ]
祖先怕過憂愁過 挑擔走過 使命犁過的這條下淡水河
4 f- p  m% b5 v8 k: ~這條餵飽田地餵飽五穀 餵飽我們的下淡水河4 k' i2 I+ }$ ~9 j& l6 m" W  }* p9 V: Z" a
流流傳傳時淺時漲 寫著我們的族譜(重複)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:47 | 显示全部楼层

夜行巴士 (交工樂隊)

夜行巴士(記一位老農的心情)
/ `3 {9 H3 L9 @) i6 P作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥
% {9 ^0 e" t+ H+ A& ~1 x" z" ?( a. y+ E& Z# X
透夜趨路遊覽巴士佢緊行緊北( R9 X2 n% i- ~- k) I
頭腦暈暈目珠瞪瞪涯看著夜色
/ O- o$ {, n7 J) j: Q" q烏雲食月一擺過一擺
: x' y2 ~% f, z' X/ D* ]$ I5 m: V分涯愐起第頭擺介頭擺# W5 y3 R8 D  W% P; v6 ?% h
(重複)
  y% Z, h2 ~" p% ~# @2 h
, z% m) A- u& r& A/ ]6 P苦做硬做田坵?大出產% @# F( {8 Y+ m# G$ Q
奈何年年涯緊種加啥緊淒慘! X! l0 J- m0 I/ ~( @( u$ y" e
丁多地少兄弟爭出外9 d" {6 A' K7 N0 Y2 N: P/ o' y6 l* T
存涯一房來蓄爺哀
5 M) F5 E  c" J9 }2 C  O6 r8 f" C, x骨節痛淨力頭衰弱時
. W/ w) N# K4 I. Z新事記多變舊事' a3 p5 c1 d# |" l7 S0 a
8 j( \6 y5 ?! u3 ~2 J8 v; e5 {
在都市項食頭路介老弟同涯講
  c3 B0 I+ C" |( P, G2 ]% w麼該做水庫美濃就變做大金庫
* S4 a3 K: v7 t4 r3 R, w* H哀哉!涯講後生* w0 G* M& n1 y4 d6 z& ]) c* u
憨狗望愛食羊下卵呢咩?
! f& B* v, k1 m4 A' h) G& V6 m厥兜政府斷真係有搞: t1 I  C. X0 K4 i; B
耕田人家早有出頭+ i, N( W0 H. B/ C8 I
毋使等到涯亦下已經六十出頭
- X6 C$ H- `2 ?1 F. D轉業忒慢死忒早. h4 f9 J; ]  L" ~
轉業忒慢死又還忒早# N1 P, a- p5 Z$ ]" T- b2 ?

) e6 @/ N. Q" M: I東片扁白日頭一出萬條鞭
+ s9 E( e& }1 h0 E8 ~台北市介樓屋噹噹撐著天1 A! }( |# O3 ~7 d' D: N
想涯這一生人就會冇效喂
2 }4 A! p& J) _% {但係這擺涯毋愛再淋棍喂
  n1 v* ?; Q" [8 P今比日涯愛來去撖奄講
, f' l# V6 n  e1 Y; [; Z7 g3 ~今比日涯愛一定來去撖奄講
8 \9 g. ~8 T: Q, O" E7 x今比日涯愛一定來去$ y" i+ ]8 x+ ^3 N5 ]3 t
撖厥高毛政府講+ B$ V6 ]3 e. l) f
水庫係築得屎嘛食得
) Z7 _0 g, e/ I! Q% T# t. V+ z
2 A( P! s- I! l=====【以下為翻譯】+ c. M) o9 Z" L2 P$ g7 k4 I
連夜趕路遊覽巴士它漸行漸北; @5 K: Y, B$ J+ V% t7 }- u
頭昏腦脹雙目圓睜我看著夜色0 }. _3 W' m5 G3 s" U
黑雲掩月一次又一次( E0 W+ E+ H( h" [: G4 x
讓我想起那從前的從前$ K0 d/ G) h' v! u* Q2 ^
(重複)
1 x. j! O; E: ]# |* x& X3 e0 ~) i/ d' I& f/ M. C
苦做硬做田地大出產
6 J- ?8 ?3 |2 R, b* `' ]2 F! R奈何年年我愈種愈淒慘
% a# N% M: Y2 a4 w* w" B. K5 N& h* z丁多地少兄弟爭出外8 [  {# I4 P5 n  X
剩我這一房看顧父母
1 }# A3 f" y" m1 m. t骨頭痛盡力氣衰弱時' B  Z/ P& W" t2 \7 B, g
新事記多變舊事1 O; {: F1 y3 Z' B3 ~: g

9 p' \: e, l8 g在都市裡工作的弟弟跟我講9 f6 B7 ]1 f5 _; P. N
說什麼做水庫美濃就變做大金庫
  R# v) K6 |- H3 Z/ _8 J哀哉!我說年輕人
6 k* x- k4 i" Y: D2 S7 ~傻狗妄想吃羊睪丸了嗎?* @/ F& P2 I$ a6 _2 J5 q
這些政府若真的有搞頭
! I+ A. S0 I8 c0 L. y- ]' X耕田人家早就出頭
9 U' C) @+ z5 c7 h4 _: j* i不必等到我現在已經六十出頭
( m3 Z3 Y6 A3 W; g; |' ?& s轉業太慢死太早
# ]( w! ~+ y2 v/ R" `轉業太慢死又還太早% \" y' _/ M4 r
, R6 }: K% H; \, |3 |9 e0 V9 C5 t: A
東方翻白太陽一出萬條鞭
: k4 Z* C% h& x9 g3 Q台北市的高樓直挺挺撐著天' K( D8 x" H$ ~4 N
想我這一輩子就快要沒效了
2 X$ }6 V6 c- g但是這次我不會再窩囊了
, {( Y2 B4 P+ \/ k4 H; t今天我要去跟他們講7 J* ]+ \& I. {3 Q* s. \; a
今天我一定要去跟他們講
! a& E0 r( ~5 k9 {今天我一定要去
: P: J8 c! R- f跟這么壽政府講
% a$ |' s% N8 N$ J水庫若可以做 屎也可以食
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:31 | 显示全部楼层

山歌唱來解心煩(交工樂隊)

山歌唱來解心煩
5 S; s8 a2 }) G  B* O/ \作詞:鍾永豐 作曲:林生祥鈴鼓/月琴/水桶 主唱:林生祥
4 g" d6 m4 R7 t4 x# d& v/ f6 k. L8 _7 {2 Y/ r& a4 R
山歌毋唱心毋開" x( j+ U* X$ H
大路毋行生溜苔) R' R0 i( q* L7 v; C
(山歌子)
2 ^& }0 D; L1 ?長纏故事毋再怨
0 |; J+ K; Q9 z  y2 d! `/ ~$ J邀串來到立法院* _; V, S* v# G; \" @' i  g: R4 Q
左驚右愁懊懆時. g  ]6 t+ B1 L9 u
山歌唱來解心煩
' j7 D' v/ `. k( g" O3 e6 q+ ^$ t
0 u# \; L5 M! \6 N4 S一山來連一片山
7 H* f5 j8 |+ a山山相連美濃山
* N  j. H2 h& x% X* ^& f) w一手牽來又一手
+ V8 B& a0 ]# |3 m3 a4 q手手相牽萬丈山8 D/ X4 L/ c! s% ~0 J/ _
  A2 v) q8 S* G
腳有千雙路一條
2 f0 |* ^: Y/ l+ w3 D; a8 L人生百樣心共調
; Y1 C2 S9 ]; N5 g眾口一聲反水庫: l- S4 p! m  \" c
衙門咁惡照樣屌3 p# L. x) o& r0 d, G
山歌不唱心不開
4 [% F1 _; I2 G1 }
/ e% l- Y, L9 Z* {+ L9 W! c==[國語翻譯]
  {# q( v7 I! W3 k; q, s" o
0 \. q% x) a: D8 c大路不走長苔鮮
/ ^9 s( W. b2 G  c% W' |(山歌子); D: k9 z, _& I
長纏故事不再怨' O- d/ t" Z# t2 p2 _  r0 X: N
邀串來到立法院
/ ]7 w/ b3 x& J. V, \+ w- T2 D左驚右愁懊懆時
0 [0 @% u; F3 E' o; O山歌唱來解心煩# ~; B3 u4 w1 n/ x

+ P% ], R. a) u6 F一山來連一片山" P7 r6 E( c$ E- g4 c  v
山山相連美濃山1 T* p, A" ]# V* P
一手牽來又一手' h& ^& ^) M. E6 O6 Y- F+ l6 I
手手相牽萬丈山3 L( o( V  P( |

& q) Q  t' t' @# [" ~腳有千雙路一條
0 \0 }" H$ D" P3 r) b人生百樣心共調
$ D% n2 w$ e6 p5 t9 ?* L' r* C眾口一聲反水庫. h! c3 c3 n  Q. }
衙門再兇照樣幹
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:58 | 显示全部楼层

水庫係築得屎嘛吃得(交工樂隊)

水庫係築得屎嘛吃得
- O$ u! W* A1 }1 z3 {作詞:採訪/鍾永豐/林生祥 作曲:林生祥整理/林生祥鈸/八音鼓/鍾成達空心貝斯/陳
2 V& \- R$ L! V( r9 t) _' F/ e主唱:/林生祥7 t2 b) q* i+ a
1 Q2 M& z/ n/ G' c; `
曹啟鴻(立法委員):「我們應該以謙卑、感恩的心情來回報我們的環環境,而不是糟踏它。」
7 L. j  S" ?2 W/ E' n水庫係築得屎嘛食得(美濃農民反水庫口號)
5 s0 |7 p. e$ ~(重複)
5 f& c: d. C1 K0 J2 {
2 S  f1 @, g, _; ]$ @3 W吳錦發(專欄作家,小說家):「上天分台台灣按多山,按多森林,第就係自然介水水庫,自然介水庫,汝將佢破壞,用堤壩壩來做一個人工介高山水庫,威脅人介生生命,第違反天道介做法。」
+ m: X: \. L$ V" L% r9 g- @
1 R" N/ F! F+ y林昭通(黃蝶翠谷農民):「地質調查的時候候毋好介,鬆鬆介,介,壞壞介石石頭,就丟歇了。厥介硬硬介,過好介石石頭,石質過好介,就擺下去,就車去台北檢驗。厥介洞實在真係做假喂。」
" S  w3 ~( w8 y; d/ w3 M$ D4 }' B+ E$ y; l5 O# ]5 k
曾秀梅(竹頭背農民):「水庫一崩,美濃人就像下庄人賣蝦米,漂漂浮浮喂。」+ R0 y1 C  J! N: w, N9 F0 A
$ k+ X! Z$ C& S
劉孝伸(教師,八色鳥協會理事長):「水庫築了要分工業區用水,分厥兜財團賺錢用喂,他們賺錢,我等犧牲,蓋冇價值。」
+ E  _1 B+ K3 F5 T
0 d; P9 e5 [! s4 S- p鍾發仁(大崎下農民):「係美濃水庫築喂話,厥兜砂石車對厥喂過,攻天攻地,淨淨食塵灰呀,會食死唷!」- Q4 N  C$ T" L) O3 |
/ i" p5 @6 B7 G
鍾國華(美濃反水庫大聯盟會長):「做毋得就做毋得,架冇就照頭擺人講介樣喂,畜老鼠喂咬布袋,養蛇會食雞,明明知呀有蛇哥,汝還去畜,愛畜喂洽風哈。」
0 s: S/ e0 j1 N% o. k5 g& Y$ Y% P/ Z  P; p
宋廷棟(教師,八色鳥協會總幹事):「蝴蝶仔集就雙溪,表示厥還係一個好所在,按好喂所在拿來做水庫,打蔑喂!(真浪費)」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:08:24 | 显示全部楼层

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)(交工樂隊)

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)
7 p2 p" x& E, Y3 `5 A% u作詞:鍾永豐 作曲:林生祥小鼓/鍾成達嗩吶/郭進財吉他 主唱:/林生祥0 d& x7 g# f4 y+ m/ K% c

/ D( M5 c& ~0 E" G5 v# r從山線串啊到海線
  D# L9 k8 ]2 f6 |從部落連啊到河洛庄: ~8 \' ^$ z! {2 ^+ Y
擔過幾多硬斗事7 W( B. n( [1 C# G9 ^1 }
忍吶幾多介壓折事# I  C9 n# y2 N, j
從細選打啊到大選: V% `# ?5 @) ?
從地方戰啊到全國版2 _- t) z8 \4 u/ F; L  n6 l) v3 K- t
轉過幾多壞形勢/ ?! Y8 F( H! G! [( i3 M% a. I2 B5 ^6 ^
捱也幾多介惡陣勢; T; P" ~, q' A, g) {

% L' O) K% j( j. [& ]峭峭崎崎介這一條路呀; }% @% @6 J7 _9 D; {& e* z
算吶愛行呀到賴久?
$ S2 I* x3 {. i% ~; F" A7 }( `+ W7 ]- S9 a+ I/ q$ `
同志啊) l2 Y6 c, z0 I4 Q
捱知汝會愁會驚# i! p3 [6 X* u1 x7 t8 K
運動進退成敗登常介事- X) n1 u2 F! l3 G
今暗晡
  L. |8 a' z' L. l' j6 }捱來唱條歌喂分汝聽3 B" B  ~1 Q1 s( Z0 n% F* X
眼光放卑伊遠好好喂睡
2 {! ^4 d  D8 @& h4 f/ p. @天光日1 f  Q" m+ Z, L2 }: x# j
咁苦戰壞覓猶毋怕: s% ^; _- X& `" M; R( h, x
還有會謄汝介兄弟姊妹
1 a' V: s; ~9 F5 Z+ j- O今暗晡4 C$ }5 T; f* I9 D/ F
捱來唱條歌喂分汝聽
  c+ C# I5 N2 |心肝放卑佢緩好好喂睡
$ h4 B. o: C; B% s! ~$ u" n
, F) v  ^" ]9 Q" Q==[國語翻譯]
0 p2 Y5 J) @" r# p  j) F- J5 B; s: a, ^( I' p
從山線串到海線' e/ {" Z5 H) o2 G8 T
從原住民部落連到河洛庄
4 F( F7 a) [! `擔過多少困難事
" Y  o+ I$ [" E0 J8 j6 Q/ r忍了多少的壓抑事/ \3 Y) X% P( z# u( z% j
從小選打到大選; v. B) l2 N0 N" Q, T# ~
從地方版戰到全國版
5 s" {6 ?& D5 \( t扭轉過多少壞形勢8 b; d4 P- C7 g( P8 ~- m
捱了多少的惡陣勢: [# n6 q, }3 z
- C( ~  p" M6 S! d
巔簸曲折的這一條路呀, K+ V/ ?) ]1 l7 o2 t  r7 ^& G% K
到底要走到什麼時候?4 v' @& w7 l; e+ w/ x
- \. Y  b* M% N) N4 f
同志啊/ z3 a1 S5 F1 {0 C' u( R
我知道你會愁會怕
7 S# \" u8 e7 k! \9 M& W運動進退成敗平常的事# H, ?2 J* l6 o8 {; p4 A0 Z
今晚% F6 d8 D- N! }, s& v3 X3 E
我來唱首歌給你聽
  x" p3 Z5 x, T3 P眼光放遠好好地睡2 x4 N8 O% H5 D
明天" t9 ?- m5 }# D# g$ j
再苦戰難搞都沒關係
( K- [$ `) O5 x3 U( r! _4 W4 I還有會挺你的兄弟姊妹, P7 |! X9 P4 v, t
今晚
- b9 H4 i# u6 W6 z# k9 n' ^( P9 U我來唱首歌給你聽) b- \' Z. {% N( m$ q
心情放鬆好好地睡
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表