搜索

客家风情·客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 注册用户

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: huangchunbin

1000余首客家流行歌曲歌词查询系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:29:44 | 显示全部楼层

姣細妹(劉劭希)

姣細妹「騷女孩」(作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希): ^/ U# Q) p* Z* _# m* d: B

; e, R9 W" N* K我去年看到隔壁老師的女儿 她正高中畢業想要來台北
5 B  Y7 G( d% _. P2 Q她小孩到大從來不會欠 生得普普通通嘛曉讀書2 N/ U% L6 y1 V( ^) P
我同她講這下坏人依多 你要小心騙人的東西( y2 w& x; R1 m+ c" c
莫不記得我同你講的事情 兩三八下隨隨便便被人騙騙去
$ \, @+ L" R7 Q: s5 F/ l2 m4 y/ A) g# G$ B8 p0 B7 Z
*姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't be a bi-bi-bitch)# O. \$ z- U7 R9 M) ~) L
 姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't br a bi-bi-bitch)
  r( a" \; ~4 V/ c9 N; z7 H
6 r  W4 {8 F7 V4 e, v- T' ~前日我進去一間 HOTEL 聽說那邊很多蓋靚的小姐
3 |. W! r2 q/ ?3 x0 F& }我看到一個細妹行過來 面上的粉擦有兩三斤% g3 H! W7 f- _/ z: Y4 I, a
著貂皮大衣還有小短褲 好像很久以前同我就熟識
- m3 h0 ?: ], T. H0 r9 K, u仔細看原來她是那老師的女儿
" {# H$ I/ V* |$ r3 F. Q還未一年走去酒廊做公關賺錢
- \" h$ Q1 u) [$ A- S5 X0 d# J  z% U+ i4 f1 I
' {4 |- V! R5 `5 B1 x; J8 t8 r; ~
9 s& s# ~8 V' \+ }- L
自從我一個人在食頭路 不知看過几多細妹很愛錢5 }3 D8 Q  s4 G4 b+ ^5 \
雖然我看到這些細妹也很心動 不管怎樣我較懷念從前. P. Z5 g" q6 ?+ _: V9 o3 K, n
Repeat *
% I' w! q, H" b- g/ `$ m
' x, T. A$ H) S$ m* A4 p. M[ Last edited by huangchunbin on 2005-10-7 at 09:55 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:30:42 | 显示全部楼层

大家來養鳥(劉劭希)

大家來畜鳥(「大家來養鳥」)
4 n7 K, q- {% M9 d7 \作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
8 b, h# a+ W9 Q9 w+ H# l- m( F- ?4 ^) P2 p. o8 Q- L
*有人好畜豬 有人好畜鼠, O, t* Q& S1 K4 O
 有人好畜狗 我最好畜鳥
4 ]" o; [; A* h' |! l0 j/ u3 I: U 媽媽阿姨姊姊妹妹總下好玩鳥) @. Y: `1 ~0 I. \) n- B
 老師教人大家要認真愛護鳥 畜鳥( H+ i- f2 D7 T
 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥2 P  k, N4 a( [9 R

- F& F! \6 F, _* y. F) R" l1 z有人說我的鳥畜得真好看
# J1 I* [8 b: b& m一日到晚不肯歇睏實在真好玩) W4 a5 P/ {& H! a* y
拼命參加比賽大家來比姣
! N$ Q! I, O* B盲到三日吹到寒風馬上死翹翹
4 f0 r2 U+ X9 d5 ?& R' `畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
7 O, @1 B* g( I+ `
( R/ q5 ?3 ~2 \! v. H/ e人參鹿茸蛇膽虎鞭食了全無效( [$ F" L9 J# b6 c, e# Q! ]. X
拜神求佛耶穌阿拉救也救不了
5 D% J  O5 N, {) i1 m! R9 j氣功師父腳底推拿催眠同電療9 V! M$ W2 P4 t& X6 E* f
同樣每日我看到的係一支死鳥
2 b, I* f3 f" B) h  w7 M4 [畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥+ G' D) E! |5 W' ~
% @+ G) s6 ?8 `. ?9 e/ ?, |) t
Repeat *
6 C3 O2 C  Y5 u9 _3 d2 A- Z2 U- O% C5 `1 B% e4 c1 `
★☆歌詞轉載自『六一歌詞庫』  http://so61.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:32:30 | 显示全部楼层

三藩市的Coffee Shop(劉劭希)

三藩市的coffee shop8 h- M% [2 ~" G- a+ N* ^
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
/ J* H$ ^/ ?5 v* A# H# l  `+ M: Q- w8 P
*San francisco暗夜的路上 剩沒幾多人走路8 L$ h) i& b" k) O$ {! `+ o+ ]
 我在路邊一間沒人的coffee shop裡面
$ C* X9 G' r* f+ x 一個人在昏昏暗暗燈光下慢慢欣賞jazz music$ c( `( t  a$ s& ?1 S
 清冷的空氣中散發孤單的香味4 i% U9 Y, J4 M0 I# a$ E6 D
十幾年的歲月為什麼這麼快從我們倆人身邊走過
: `3 i; F, r' ]7 T6 a5 Q# q好像沒多久以前我正同你熟識
! u& r" `) V' Y8 H9 H$ c* r; F2 D9 Z  X' }) i
當時台中暗夜同樣飄著這種醉人的咖啡香
; J. l" r4 k, [0 T沒想到沒多久我們就分隔一個海洋
' T2 k" H. A6 \; M2 d3 i☆又想到我們倆人以前共同約定的事情
/ m/ V1 J3 t* i* j% [ 為什麼剩我一個人走的那麼遠9 Y. u0 p- |6 v; C9 l
 從沒想過事情還沒怎樣 你卻負心來變% D+ m( e9 h. \/ ]) K; r
 我想不透 我想不透 飄洋過海也無位可哭# W+ n( f# @; E) e/ o( A
6 T7 A$ M' f- n+ U
Repeat *,☆,*
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:13 | 显示全部楼层

頭擺頭擺(劉劭希)

頭擺頭擺(「從前從前」)
+ r  f2 g3 Y. H6 O, P5 d5 x作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
5 `. N7 }- V7 N! g: ]/ G
! h. u* ^# J0 X# a% s☆我說頭擺頭擺 一個阿賊伯\r
& ?9 |2 C0 N3 m, I1 s5 P" O 他兒子住在美國 California
& ]' P' b% D9 `. q7 I  T: t 還有兩個女兒嫁去日本 Osaka* L3 q/ \# P7 k: w' I. D# I
 他一生人全部住在伯公下(伯公:土地公廟)
2 |% x& |% V# \' p3 J$ c! T( y0 w. v% s# F
我說頭擺頭擺 這個阿賊伯\r
- g, d7 a  }0 A# A& V他的小孩事業越作越大, k2 H, X  `! X$ J* O
他說老婆這麼凶 小孩又無閒
/ }/ Q8 y/ [, @# T我一個人過日實在沒辦法
$ w+ r9 ~+ B* B: ~+ P- Q
6 \# A3 t- T! l*閒閒沒事到處 食大補
# m( x! G2 N- V6 ~1 V2 u# E- r, c 閒閒沒事到處 來賭博6 ]  \2 r; u& I% A0 J  ]: Q% a0 O- m
 閒閒沒事到處 喝花酒
' v  g8 t/ |& a3 d/ }- w: G0 I# d 閒閒沒事到處 逐細妹(把妹妹)) ^' k# |* f. m& g& N
! a* P2 D: h/ `& i: [; W6 {* N
恁無空 恁無空(沒道理)
5 O- r$ J/ P# f% I* C- B% l我的老婆打老公
* R, l' l: W" o2 Z% n! L每天說我是膣衰人(不要臉). G1 c3 H/ D+ e  Z% r6 J# I- N. P
打到我額頭恁大洞
0 n  O& }" v( J+ ~$ B, r6 x2 n4 w' P" }) D$ |  K
做牛做馬一生人
  @  \0 Z! j) j! q地豆越老越有仁
$ @. M4 Y4 h4 \5 n) J  ~六七十歲還後生/ V  Z8 I7 c* s' O# G
老猴正想要變神明/ U! l: o, i1 Y2 S

3 v" V1 N( w( s5 O  G- dRepeat *,☆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:44 | 显示全部楼层

尋冇停車位(劉劭希)

尋無停車位(尋冇停車位). ~8 q, a0 L$ y- r6 c% F
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
2 n4 d2 {/ N" m3 ?$ v6 p) ?  p0 {. n
一個人駛著這台落落叩叩買無兩萬舊爛的車  t* v8 N" l3 G' `$ E
一輪又一輪迴來迴去不知那時駛得轉去屋家! d6 e9 `) {0 n; E! y2 N5 C
每日我駛車轉來總下尋無半點車位分我停下- `& j9 R9 s3 Y8 A6 W
親像我一日過別一日三十年來不知哪位可行% h: f& g6 y* {/ I/ B( e
8 C6 s6 p4 w/ C
*我想到依久以前我們倆分手時節你同我講的話
; c/ l. T" ]4 _* N8 k 你講你同我共下依像一枝憨憨懂懂飄零落花$ F6 T! B7 ?$ b/ K9 @
 實在說我無一日不識想要尋一個所在安定落來
6 C, D8 h! i  w! _9 H 就算係舊車爛車應該也有一位使得作他屋家3 Q' G8 f8 |- [  ]6 v
) P- o& }1 p) P; E
喔~作嘛該我尋無停車位8 s6 i( v  \" D2 Z9 ]) i0 {' {
喔~作嘛該我尋無停車位; A  Z; q- s: ^: ^2 M$ A4 f# `
喔~作嘛該我尋無停車位, O# b9 _5 |, k, v$ _
喔~作嘛該我尋無停車位
# e" Z, _7 K1 S, m
% d7 f/ D, k, N: H: l3 ^. eRepeat *
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:09 | 显示全部楼层

雞屁股(劉劭希)

雞屁股
6 V9 v- A) {0 @- [/ ?, i, p作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希+ I# k0 P8 J+ [2 P7 g6 G
2 V3 ?  f: G2 u
我有一支雞 我很歡喜
  ]- \- m, i5 ^1 A' B一天晚上 我一不小心) ?) _6 p. n2 S" D: J
不巧我踩到了它的大腳臂" _! m9 C6 x* {  v

3 A  L7 ^" C& {8 A, [咕咕呱呱 阿阿伊伊+ P: @8 l/ P% e1 V# x- I
沒想到竟然它就這樣慘死
, x. {: }. R3 r( ^; t1 o我很傷悲 想同它合為一體! @! n) u4 R8 [) R8 m: M, _4 n  }
乾脆把它煮一鍋雞湯啃給它乾淨
- B$ t, h  V; j0 `5 v啵...啵啵啵 啃給它乾淨) N5 F: {1 Z7 n7 U

  u* a% l$ F/ F4 x* i我吃完雞頭 又吃肚子
% c" y1 c4 I. `/ k4 t' e吃完雞翅 我又吃那大雞腿. ]& ?$ A: v% V# x/ v" B2 L
我吃完雞肝 又吃睪丸
- K$ D5 y8 v5 `! z+ x我最好的屁股不小心掉落地5 o3 F+ _. `5 w
3 t0 }4 B$ x& M6 w
我想要去死 我想要去死
- C5 o  O; I. Q, }我最好的屁股為什麼掉落地% g1 p% v$ m& y  C
我想要去死 我想要去死
! A5 j" p# f5 u0 q2 h我最好的屁股為什麼掉落地
1 l; W* Z+ t, L8 @! L4 C" G1 e! `" h" c4 W0 c" l8 y- v
啵...啵啵啵 我想要去死
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:32 | 显示全部楼层

當久以前(劉劭希)

當久以前* f$ x+ _; {- t/ F
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希, E* M+ ~7 x5 D) k* \. _8 J

9 ~7 u; B# g! K6 ?5 T& C半夜 兩點多的街路 還恁光恁多人
3 q: S$ T6 G& @! i' i* K5 |+ J+ [對面 賭博的洗牌聲 有三日不曾停5 s9 \# R. @5 I* z; B6 h8 t/ O, a
我在這 一個人 一日到夜不知在做什麼事情
& {& R) q# a" H8 H4 D6 J% z3 t睡不著覺 很想回去 回去幾十年前快樂細漢時6 @" @/ Q2 h7 i/ ^0 ]1 k2 q
, V" W+ L7 z6 z$ O
熱台北的寒天晚上 為什麼這麼熱0 }7 h5 I- F) F5 C0 B, Y
月我想到好像很久 不曾看到月光了
2 P; |9 A# ~% ~你同我 全都是 不知傻傻在這生活了幾多年2 D7 l/ ^; H& F1 m$ N% K2 S
到現在 才想到 一年過完一年越過越罪過
+ @6 y! j2 V2 t2 T0 N6 M. p$ D
我想到很久以前 很久以前
; g. z0 `0 B% V1 H2 E9 f很久以前田莊的大樹下
- @7 h3 X9 e/ C6 Y2 w0 _很久以前 很久以前9 u" B& E! l! D, k% N* ^# @
大圳後背的老屋家# b2 f5 Q- j0 |) n
" `6 H6 |6 b' n: h' a4 h! @
我想到很久以前 很久以前
% j/ M: Y* N) V, [" h熱天玩水的大河壩/ F- ?  l  v3 }) D% o" C" T0 A
很就很久以前 全部不記得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:02 | 显示全部楼层

捱當有錢(劉劭希)

捱當有錢
  ]7 J; q$ l& P" R, e作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
$ |4 h& v& M( q6 ^# \* h4 `8 i7 S0 ]3 e
我總是希望 我變很有錢 涼涼過日 到處玩遍遍
" ^# T$ Q" m8 ]4 V3 [5 C; J我總是希望 我變很有錢 細妹看到我就頭腦壞掉起番顛
9 a- j; f& K( h9 V9 l( ^8 \8 l我總是希望 我變很有錢 殺人放火 還可以做議員; {! k0 ?, l$ L( F9 T- L
我總是希望 我變很有錢, r6 X& a( y( X5 }& _, S/ A
我吃山珍海味別人全部吃泡麵
3 G+ K& A/ G7 ~! O1 S( N( n( ]
: T# \+ `, l5 r, _! B喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)/ S1 f: b4 C) N8 W1 ~9 N$ |1 D
我希望 我希望 我希望(我很有錢)8 n" W  Z! a  C) g( y& x$ O
我希望 我希望 我希望(我很有錢)9 [# g" l2 `$ a  r' Z6 D' t+ t" J
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
* R4 ^. g" p+ _2 m( i' q- D( J2 |2 o% x4 a9 [
我總是希望 我變很有錢 屁股翹翹 別莊一間間
! h7 I& A5 Z9 `7 y$ N我總是希望 我變很有錢 口水亂飛 也道理一大篇: S, V1 ^( C# D
我總是希望 我變很有錢 別人辛苦 我歡喜一百天
) @; h5 A$ i, q9 }我總是希望 我變很有錢 放屁也香 痾金屎恁大圈, S. _+ E3 i& N
) c+ T# M3 }# G% ~1 v2 L
喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)
4 D) `- @, \4 i  Z8 @' a: s. J- a我希望 我希望 我希望(我很有錢)
. f7 f" t* J8 q* @( y  J我求神 我拜佛 我希望(我很有錢)# Y7 K# R4 p8 u) Z: p- i4 l
我希望 我希望 我希望(我很有錢)2 r' p2 c2 h( M$ V) d

9 G0 J8 D- |; |+ v我求神 我拜佛
5 f$ K! z8 h) Z( U& ^) m2 [$ p我求神拜佛求神拜佛求神拜佛求神拜佛也希望) `: F! B; i/ j1 i; o1 i3 X/ l, J
我拜佛 JesusChris,阿拉 太上老君8 v, T" q: N% v; N& w/ X
阿彌陀佛ABCD Everybody耶~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:45 | 显示全部楼层

捱想飛(劉劭希)

捱想飛) N; z( G1 ~3 x$ Q" ^( e! ]
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
( y- g' u# V! U% z, Y6 m2 |4 C' F' I' m1 q
上班八點鍾 抽掉倆包煙
3 V. r3 M' X; i" ~8 @: |2 \每天在作夢 何時變有錢! D- T5 t! w7 ]& C
有人跟我講 說這裡是樂園& |# {! T4 y1 U$ [8 E. O. H- j1 _
我一直想 想不通
7 R% Z: O" @8 m0 `9 h) W哪有長工出頭天% R  _  N( q8 D1 c- N
# r: k( J  F9 }3 G& p3 R4 R
我想飛 從來不知我可以飛多遠  _9 y7 Q  V/ P4 X7 W. [5 p
我想飛 衝去無人識我的時間2 F4 V8 G' @+ Q4 z

6 b# z" e2 u: R一天三餐飯 肚子越來越大圈
% \& ^' I* Z! q7 \2 K頭家沒看到 我就上網來聊天+ R, _5 u9 m) c4 e3 a5 f9 G9 f
每天想領錢 緊想風流變神仙
1 o) n5 B# T! X" Q* F9 w還未曾哪裡玩 這樣又過完一年
+ q6 L# ~- l) k
( Q2 r! z' l) }& l3 [: u我想飛 從來不知我可以飛多遠) ?1 E9 ^+ M' ?5 Y
我想飛 衝去無人識我的時間
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:05:41 | 显示全部楼层

秀仔歸來(交工樂隊)

秀仔歸來(記一群歸鄉的年輕人): n" F4 J9 U3 e3 B# T
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥' L% z2 r, j( q/ X& D

/ h. W) a$ t8 x; ~( A秀仔決定歸來
, J: P  J) z, X歸到愛恨交雜
2 }0 q' c! u4 s0 X4 ~& k# E感情落根介所在' J& u5 R0 ^. m: _  W& q) \
(重複)" F, e( i" o$ p9 \
# L2 L$ }; s7 ?4 ]0 Y- Y
厥個決定淨難講直別. P+ n+ t( u5 K7 T# Q
同事問佢& e+ R& o; l) v. s" T, a
你按吶打算撖好?
3 T! |6 J# B0 @4 R# b1 L9 @8 D(閩南語)
& q9 d: d* E, U朋友撖佢警告- A0 `7 S4 ]* N( ~
你轉去庄腳頭殼是咧壞去呀哦?+ u& R4 D% P4 W1 t
(閩南語)' R5 R) R" o  X- V( q
阿嬤介問題過難捱佢問
, w4 N' V$ T9 l秀仔賴久倒轉去呀?4 k- [7 O9 D- v, e2 v" u$ i4 @
* S8 u7 w% X8 A6 q( b8 O
但係秀仔決定歸來' o' R' a# x* i3 Z
歸到愛恨交雜
$ s5 r$ k1 ~( j* X感情落根介所在
6 D7 j& {  _( F% S  |. D! q0 q9 l
5 i" ]+ Z: r5 h' _2 a佢冇辦法再像厥朋友/ X/ S# z8 v6 k
撖不滿交分選票代理- Z, ?/ ]8 o1 Q7 T
佢冇辦法再像厥同事
( j7 x! M% z6 M) T撖寂目交分市場打理
; z9 Q! V/ i8 z佢毋想再像上一代人
% B: _" P9 d  ~認做認命認份0 ]1 y6 P& g3 s) v
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:14 | 显示全部楼层

下淡水河寫著我等介族譜(交工樂隊)

下淡水河寫著我等介族譜(美濃開庄簡史河流版)9 p, d) ]: x" G. @- O( P
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥9 I' v/ L* J* D) m. K8 q

: @! R+ i4 k& m: R' R  f阿太介阿太太介時節 下淡水河撩刁起雄
4 L, N5 q' n1 R) r! X武洛庄水打水抨 涯等介祖先趨上毋趨下
6 f" U% ?6 A6 D, j) w尋啊到美濃山下(重複)
" {9 F% ~& ]7 `0 d" V: t4 q3 ?. ?3 ?; V# l4 R. A
佢等打林築柵撿石做堋 將厥片殘山剩水
9 p- N( A' z: ^+ _變啊做好山好水 佢等緊手緊腳做細食粗
  U  C3 s. ?3 l結果田坵 田坵滿園青溜(重複)4 B; h7 R/ X* B5 d
$ w7 g& D8 G! _) C" b3 i& b
奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣
. ~  O  @. A- u' d1 |/ o7 U我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大' h4 A# f: N' s8 p/ w% }! N6 a1 _
亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)
+ l6 g3 s4 n; m7 {' X; `/ _& C8 h* M7 O3 y, p+ F8 _
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 涯等(呀)同心誠意祭告山川\r
, H/ {+ e, _% w0 W, m
8 M3 ~* u$ [' f$ v(涯等呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃
" S  D& j( {7 L8 P4 W+ s5 _4 F" T, ~$ _: P3 o7 ?
祖先驚過愁過扛擔行過 竭命犁過介這條下淡水河
8 r6 ~( b, U" ]6 k9 H: Y厥條餵飽田坵餵飽五穀 餵飽涯等介下淡水河* ^  l# S3 S: {' u# C5 l
流流傳傳時斂時浦 寫著涯等介族譜(重複)/ Z: Z& {. v. D2 Y! W+ I

( x2 @- l9 l4 M5 A' k9 v=====【以下為翻譯】6 O1 w1 {0 z+ ~  C* `: D1 U4 m
曾祖母的曾曾祖母時節 下淡水河頑皮使惡8 B+ k. h) B" l5 A2 D6 f
武洛庄水打水沖 我們的祖先到處奔波 找到美濃山下(重複)0 h  m; i: I- E$ f
4 ]7 ^1 A: I9 Y# l6 L6 b
他們伐林做柵撿石做堤 將這片殘山剩水 變做好山好水% l# p/ l; S' T; x7 `* q6 z
他們手腳忙碌做細活吃粗飯 結果田地 田地滿園青溜(重複)
  d3 d, \0 x( r. G7 l2 Z, D  j! g" T& ~$ E
奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣2 I# R% ]% g1 c! e$ _1 g% A
我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大
  S; N( t/ O9 H& g% E$ O9 R亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)5 A8 s" ?3 G. ~: v( ?+ a
: U5 c( A5 t# L' {; E
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 我們(呀)同心誠意祭告山川\r- c2 X3 z) |2 `( O

& Y5 w8 b( a& ]% K) z(我們呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃
! J8 g1 x" l4 k4 I% {
! @: ]& }+ f7 P5 a) W祖先怕過憂愁過 挑擔走過 使命犁過的這條下淡水河
* s+ p: A/ ~1 _. X9 j這條餵飽田地餵飽五穀 餵飽我們的下淡水河) h' R3 Z0 R: z! k2 M
流流傳傳時淺時漲 寫著我們的族譜(重複)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:47 | 显示全部楼层

夜行巴士 (交工樂隊)

夜行巴士(記一位老農的心情)' w3 |8 H$ t/ U% U8 v! ?
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥7 v7 [& q) p6 T+ ~2 a6 j/ x3 l

9 M& J& @' d, \  v# R透夜趨路遊覽巴士佢緊行緊北# b: G1 K2 z2 q! F0 a: B* |( j  k
頭腦暈暈目珠瞪瞪涯看著夜色
$ z8 S& b8 C/ Z* U# M; d7 ]烏雲食月一擺過一擺
3 V6 i1 z9 F# y* F* g# y分涯愐起第頭擺介頭擺
! E3 h9 W% ]; P( r8 _- o' T" Y& p6 d(重複)
. M( h! z! q& O/ l8 n
. a7 b; M' ], D4 q苦做硬做田坵?大出產  _% S& y; {1 F" m6 b! v
奈何年年涯緊種加啥緊淒慘& a" q% G( K5 @7 w' R
丁多地少兄弟爭出外) y# g3 |: p8 p8 ]* A
存涯一房來蓄爺哀" y0 m+ Z+ u! w# ^
骨節痛淨力頭衰弱時1 f$ f! g; @- A
新事記多變舊事) \( d; f# t. I8 N* r0 N
" u# {/ u0 y+ s
在都市項食頭路介老弟同涯講! H1 a4 A! e  Y; T% w- V- c* w
麼該做水庫美濃就變做大金庫  n* B$ f! H! b, G9 F, A
哀哉!涯講後生. w5 T* {' X, w! E. O6 Y& w
憨狗望愛食羊下卵呢咩?" P% J) d0 x' j9 N9 h" K
厥兜政府斷真係有搞
  p5 Z" S) e3 d: b0 C, k耕田人家早有出頭
* G" W% H* \9 |/ h毋使等到涯亦下已經六十出頭9 f) b$ x9 a& C8 c( t: @  A
轉業忒慢死忒早
8 @3 |7 g0 [8 N/ x3 ]轉業忒慢死又還忒早
& l; Q8 D% f  r. L
, V5 y& ~) s, h& I0 k8 f東片扁白日頭一出萬條鞭
* B) E2 a4 f' T4 G3 W台北市介樓屋噹噹撐著天; J9 M* Y& l) P& ~- M- i5 f3 E* P
想涯這一生人就會冇效喂
3 |: w5 [' Y2 r% C但係這擺涯毋愛再淋棍喂
+ ~9 p' |1 v5 z+ M! v今比日涯愛來去撖奄講
+ }: y& c7 v' y今比日涯愛一定來去撖奄講
& q; k# ?2 M0 S; H( G# l今比日涯愛一定來去4 v/ G. a6 {% F4 Q* D6 e3 X* E7 D
撖厥高毛政府講
) a: f8 L5 `3 O7 L水庫係築得屎嘛食得6 j- w# O% o$ G% R# P& r% _+ B
5 l7 s7 S4 ~7 P( d
=====【以下為翻譯】
# Y4 r( [6 }. ~4 m5 M連夜趕路遊覽巴士它漸行漸北/ |7 A0 ~  ]& M( x- A/ M/ t
頭昏腦脹雙目圓睜我看著夜色8 _8 A8 I1 d+ C' L, U! F: s
黑雲掩月一次又一次
$ \6 W0 f- ?" h6 U0 n' J! l讓我想起那從前的從前1 U: O) Y" {$ G2 {
(重複)+ n& m8 `$ }* m  q5 L' `' w

; |) ?8 C' k) ^, v: U苦做硬做田地大出產7 d' p5 l& N' r1 O: X
奈何年年我愈種愈淒慘: P7 f( R3 ]; `& S
丁多地少兄弟爭出外
+ p; E$ n% H  E& V: `: s/ p剩我這一房看顧父母
9 d3 ^$ f, b; i$ X, Z骨頭痛盡力氣衰弱時
% t5 n5 f$ z; o新事記多變舊事- B6 O" n" a$ g" g. o2 t/ y& i

) H2 }) B8 x3 a9 c在都市裡工作的弟弟跟我講; N2 O! b$ G( T3 l
說什麼做水庫美濃就變做大金庫* Z( V) I) n) k5 M) {/ z
哀哉!我說年輕人- i8 I/ U  I" a: _7 ~# ?7 U* ^% r
傻狗妄想吃羊睪丸了嗎?$ n3 ^- ?, L8 K$ Z) |! q$ g  {
這些政府若真的有搞頭8 s7 d0 m7 H+ B/ K2 x" p  ?4 ^7 b
耕田人家早就出頭- j$ C$ L* r/ a$ X
不必等到我現在已經六十出頭9 ^- }- d7 ~# g! `1 `* p& f
轉業太慢死太早
, ?$ o- E4 p7 K" B. f: D轉業太慢死又還太早
& P6 K& N3 i* q' P) x0 p6 i' }$ [/ i& M6 f
東方翻白太陽一出萬條鞭
) \3 I0 E1 s' a  Q9 m& m: _) r台北市的高樓直挺挺撐著天, p& e* P) t$ G' p
想我這一輩子就快要沒效了
  L- F7 X& p2 t0 _* b- |但是這次我不會再窩囊了
  r) n4 F$ Q9 e4 f9 B6 t) ]  T& C今天我要去跟他們講
/ P) S* l6 |+ W. X4 V& q  W/ F) }今天我一定要去跟他們講
8 X, |# \4 `, |& ]) S& u7 }5 W今天我一定要去
) {( }" V6 `* d$ B; ^9 P( w跟這么壽政府講7 m/ {1 ]5 Y6 c8 e6 I
水庫若可以做 屎也可以食
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:31 | 显示全部楼层

山歌唱來解心煩(交工樂隊)

山歌唱來解心煩
: I  h. G4 l8 p/ @+ l$ ]作詞:鍾永豐 作曲:林生祥鈴鼓/月琴/水桶 主唱:林生祥
, A" C& }, I7 e/ V* h4 N0 S+ W
8 j: W7 b6 v5 p山歌毋唱心毋開
! F- v: N: v, }( N7 |2 O大路毋行生溜苔
4 l6 e: s6 {9 G) Q3 Y) u(山歌子)/ e- J* v3 z' i# M9 F! P$ Z
長纏故事毋再怨
# |+ X1 I! k6 j& p) E, {- Z邀串來到立法院& r+ o9 J' y- h2 z( w7 B
左驚右愁懊懆時
! ]) t6 x9 J. i6 l( J山歌唱來解心煩; k7 Q# ]: x! _/ U# [0 C# Z, n5 m

5 K5 [+ ^9 U5 T3 X8 U/ @4 V+ n一山來連一片山
6 v( \8 @  b* z" B2 B山山相連美濃山
2 i1 t. T+ {% @+ n7 e+ y! b2 A9 U一手牽來又一手
* v. n9 p' ~8 l& h手手相牽萬丈山* f" S  D; l* a; w# F: R

! V- j7 U; c2 B) N! X- _  u腳有千雙路一條
, l. g; ^8 j0 |+ z& z; T人生百樣心共調
; m2 |+ ~5 m( h眾口一聲反水庫
! |& }0 L0 M3 ~0 d% X" D衙門咁惡照樣屌
: k$ W  z- I1 \/ |山歌不唱心不開5 \3 l+ h, j  s# C

3 X( q& P! ~; d==[國語翻譯]
! e* m0 A/ {: }; I: @7 N8 K  s, x9 x+ O7 P0 C. c
大路不走長苔鮮
$ x* r, n0 {0 A# D6 P0 f$ ]3 \(山歌子)+ L7 z" P! d% j; `0 m
長纏故事不再怨- L* j( B% X& v8 U. Z
邀串來到立法院& i! q& j- C* h+ N5 N2 {: L2 ]
左驚右愁懊懆時
& E* {* @8 i0 s( z; I; _山歌唱來解心煩; K/ d+ i2 A: \7 C9 v# @& B; K

0 z8 P0 N* |  v: i, ^. @' L一山來連一片山
8 U( j% m3 t# i3 }山山相連美濃山
. v; L- O* T& a$ b一手牽來又一手
' S2 k, e1 D2 I/ H/ n3 [+ [) b* G手手相牽萬丈山; i: H3 c: \0 k0 D( }+ F

( l2 }; v" ], L: E6 v腳有千雙路一條. u& k' T  L! r! A1 W1 K' X
人生百樣心共調: n+ V  ]- z* O& O
眾口一聲反水庫' x' a$ f+ Q) N: m4 G5 l: O" M
衙門再兇照樣幹
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:58 | 显示全部楼层

水庫係築得屎嘛吃得(交工樂隊)

水庫係築得屎嘛吃得1 B" E" b% b+ v4 l* |% D2 _9 l) P; C
作詞:採訪/鍾永豐/林生祥 作曲:林生祥整理/林生祥鈸/八音鼓/鍾成達空心貝斯/陳: s3 p) H8 m5 q( H7 @/ l( K
主唱:/林生祥3 w- u+ q1 u& A8 V: k9 [* R

% `6 M& _+ o; q! L: N5 l曹啟鴻(立法委員):「我們應該以謙卑、感恩的心情來回報我們的環環境,而不是糟踏它。」4 x+ o" [4 X8 Q" ^2 g! I+ v! C* m$ \
水庫係築得屎嘛食得(美濃農民反水庫口號)
) Q# w$ |. c* l1 Q. G  m2 h(重複)7 {1 S: P1 K- K: f9 S
7 h1 z; W$ Y' T" R. K
吳錦發(專欄作家,小說家):「上天分台台灣按多山,按多森林,第就係自然介水水庫,自然介水庫,汝將佢破壞,用堤壩壩來做一個人工介高山水庫,威脅人介生生命,第違反天道介做法。」
2 b! e% S# s4 k: L  c
4 s/ m3 _+ P) ~1 T/ g  j林昭通(黃蝶翠谷農民):「地質調查的時候候毋好介,鬆鬆介,介,壞壞介石石頭,就丟歇了。厥介硬硬介,過好介石石頭,石質過好介,就擺下去,就車去台北檢驗。厥介洞實在真係做假喂。」
6 t7 \; Z  p6 E% O6 X! M
$ f. l$ ]3 `% Z" ]+ n0 Y; L* j曾秀梅(竹頭背農民):「水庫一崩,美濃人就像下庄人賣蝦米,漂漂浮浮喂。」3 T4 D7 O9 a% o& X7 F; c
" f) F/ a' V* n3 ^+ i
劉孝伸(教師,八色鳥協會理事長):「水庫築了要分工業區用水,分厥兜財團賺錢用喂,他們賺錢,我等犧牲,蓋冇價值。」
4 }5 v' \5 g. }1 `/ ?/ T- g
4 s+ y7 b: m+ r鍾發仁(大崎下農民):「係美濃水庫築喂話,厥兜砂石車對厥喂過,攻天攻地,淨淨食塵灰呀,會食死唷!」
* W/ M' d4 E! f. S5 [& ^: H" Y: s6 Y3 D" M# m* S$ m4 f# ^
鍾國華(美濃反水庫大聯盟會長):「做毋得就做毋得,架冇就照頭擺人講介樣喂,畜老鼠喂咬布袋,養蛇會食雞,明明知呀有蛇哥,汝還去畜,愛畜喂洽風哈。」# q# W' E8 T9 @: e. W
$ U( h$ U7 E* }$ p! L
宋廷棟(教師,八色鳥協會總幹事):「蝴蝶仔集就雙溪,表示厥還係一個好所在,按好喂所在拿來做水庫,打蔑喂!(真浪費)」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:08:24 | 显示全部楼层

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)(交工樂隊)

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)
! A& N6 g- w, B  b4 I: D作詞:鍾永豐 作曲:林生祥小鼓/鍾成達嗩吶/郭進財吉他 主唱:/林生祥
. L2 C* k" X, U
* E' J5 S5 M6 {+ Y從山線串啊到海線, o0 ^$ a4 C' Y1 w- P. b
從部落連啊到河洛庄! e7 A6 F2 l/ s8 r9 y
擔過幾多硬斗事" j# g1 t9 ]# ~/ _. R
忍吶幾多介壓折事
+ u1 J7 b# \5 j5 V從細選打啊到大選4 F) A& q% r( J
從地方戰啊到全國版" G% Y$ ]* x. q6 S& `* d' u5 R
轉過幾多壞形勢
5 b; P: e; ~+ D4 D/ i3 k0 u; s捱也幾多介惡陣勢7 D3 ?2 `1 R$ Z

0 e; n7 d( _0 s& ^峭峭崎崎介這一條路呀
; Y! ]4 f# N! |& ]' f* |算吶愛行呀到賴久?
6 M/ Z& H& T4 w  q3 Y
' k. C  z2 |7 j) e& ]同志啊
1 B# _9 d# \( L+ j4 f4 W) p捱知汝會愁會驚- m3 g. s8 C) `2 k% S  F; y1 g
運動進退成敗登常介事
! L: w/ c, G' h今暗晡- d7 \6 t  B" K8 ?
捱來唱條歌喂分汝聽
3 k$ S3 N. ?2 O  c( F, [8 Q眼光放卑伊遠好好喂睡
" X3 N; z8 h. B2 D天光日
0 I/ @4 ]0 D/ J/ _0 e- I5 a咁苦戰壞覓猶毋怕
: _( E! h3 }7 a1 R( x' J還有會謄汝介兄弟姊妹& p* c1 H: O* t( E2 {* Q( u
今暗晡
  }+ |; d3 E8 \  u7 G捱來唱條歌喂分汝聽
3 |* T. \5 R, B( |+ u0 o心肝放卑佢緩好好喂睡. r) h* y% t5 y7 w2 A
0 P  O6 ^  E- Y! y: ^! e
==[國語翻譯]. x' R( K* Y; R0 W

/ x. n6 {) ?% k' ^從山線串到海線5 [) k2 M- T; N; ^) P, D
從原住民部落連到河洛庄
4 p& Q7 e+ t3 ~# d擔過多少困難事* P. K+ t7 X/ o: t: \4 J. y
忍了多少的壓抑事0 W( _( S3 `2 J8 v# v- ?( D. z5 ]2 m& U4 V
從小選打到大選0 x8 y* \: j1 X' a8 X( `9 G
從地方版戰到全國版  q8 n  E2 a' J3 A& K+ o
扭轉過多少壞形勢
( a: \. l: \6 [! A5 i, w捱了多少的惡陣勢
6 i& R! v& H+ F2 _. U8 k8 a1 x9 ^' _
巔簸曲折的這一條路呀
/ w! N* Z. O% i& N7 |5 `- r7 p+ ^到底要走到什麼時候?
4 k4 O3 p) S/ p1 F% ]5 X& S; k% p7 e' p
同志啊1 H  K% _! E& R3 L0 X% g2 ~
我知道你會愁會怕  l- m- e4 h4 h5 d  K
運動進退成敗平常的事
' D/ p2 Z6 @7 `1 U今晚! ]& N1 Y) D! ?6 q, N, G+ f: M" Z" c# m
我來唱首歌給你聽
  ?& ~9 W' [- l- w9 m+ |眼光放遠好好地睡
0 k/ ]: b, ^3 i明天6 c2 ]3 \  V# p* G! `" H0 W/ ?
再苦戰難搞都沒關係; m7 p+ R, m# e( W; R
還有會挺你的兄弟姊妹
9 X2 O1 t* n# L6 i) R2 N今晚
, R1 f6 @0 X0 l) i+ K  L+ d4 Y我來唱首歌給你聽2 `" x* A) l' J9 ?7 E
心情放鬆好好地睡
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表