客家风情——客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: huangchunbin

1000余首客家流行歌曲歌词查询系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:29:44 | 显示全部楼层

姣細妹(劉劭希)

姣細妹「騷女孩」(作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希)6 R. M" e% A! v  N" c" v+ u

4 M! q, d* P, v1 ]我去年看到隔壁老師的女儿 她正高中畢業想要來台北
& g& M+ E& A8 {1 l. O$ T, c她小孩到大從來不會欠 生得普普通通嘛曉讀書" e+ l4 p. q2 W8 R* F
我同她講這下坏人依多 你要小心騙人的東西& t- b& _+ o/ D
莫不記得我同你講的事情 兩三八下隨隨便便被人騙騙去2 u/ V4 ?/ |! f0 @  Y# T6 [2 d

+ Y' K$ o$ K( a*姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't be a bi-bi-bitch)
- z3 l# m# h( ^; u, J 姣細妹 姣細妹(Don't be a bitch,Don't br a bi-bi-bitch)# h2 i. l; S7 D" V- a( G* x1 I  K# `( a
! h! F( r6 ~2 ~4 `
前日我進去一間 HOTEL 聽說那邊很多蓋靚的小姐/ R; x. w8 I) j7 _  b8 u
我看到一個細妹行過來 面上的粉擦有兩三斤
9 B% Q( F9 P  M* ^4 [3 Z1 x" n# m著貂皮大衣還有小短褲 好像很久以前同我就熟識
5 `- Y" o' w6 U# m6 |仔細看原來她是那老師的女儿
; w; Z* n. k6 D: b還未一年走去酒廊做公關賺錢
2 Z+ S- P7 [2 ?5 i/ m1 s: F4 o
0 m2 u( S* h- R, N  X  ~4 ~4 O$ f( I, B) P9 Q) g# o
2 i& I/ Y9 ]2 y' R# q: U
自從我一個人在食頭路 不知看過几多細妹很愛錢
) D, s. ~; a; ^雖然我看到這些細妹也很心動 不管怎樣我較懷念從前& {* ]2 J% S9 |4 V. H0 d8 p5 s) `/ ~
Repeat *
' {2 z- d$ d, ]$ M) H
! U9 ]4 C* m+ P" u% U9 f1 E[ Last edited by huangchunbin on 2005-10-7 at 09:55 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:30:42 | 显示全部楼层

大家來養鳥(劉劭希)

大家來畜鳥(「大家來養鳥」)
- U7 u5 k9 N8 m+ L' @( s1 B作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希& |8 y$ V& ?$ Z; |4 W* l5 O) i

2 z4 [4 k; N  c7 d; z' }*有人好畜豬 有人好畜鼠
; j( w! y% s, C) f; @ 有人好畜狗 我最好畜鳥
# T2 m" z- r1 } 媽媽阿姨姊姊妹妹總下好玩鳥4 ?& L7 x9 ?; v) F
 老師教人大家要認真愛護鳥 畜鳥
; ]# d) S# _4 q6 B: S 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥* j  W1 A% Y# c, O5 X8 k6 e! B, O1 Z
+ `, w7 s  V* g1 c/ y
有人說我的鳥畜得真好看% B4 X( b! y, y- |4 I  F
一日到晚不肯歇睏實在真好玩: `6 s; m4 g) q+ Y7 ?& ~% |& o. S
拼命參加比賽大家來比姣9 @; C) o  W$ m
盲到三日吹到寒風馬上死翹翹
  o& _  j# d4 I' U0 V, g6 q  C畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
) p3 K( |0 M! }. G# D. ?+ r! k& l6 @
人參鹿茸蛇膽虎鞭食了全無效
3 f  N$ p( g- t, E9 S' H  I拜神求佛耶穌阿拉救也救不了
' _& N) J/ F3 L6 [氣功師父腳底推拿催眠同電療
0 R* H: c3 H+ q, m, z同樣每日我看到的係一支死鳥$ D  b$ O5 r9 A8 X" i$ H# p+ `
畜鳥 大家來畜鳥 畜鳥 大家來畜鳥
$ {* F, M. U  c+ G3 m# [: c( z1 e5 d5 {) ^* M+ E
Repeat *2 G/ J; n: E" v
: V5 R3 S# w# r. `
★☆歌詞轉載自『六一歌詞庫』  http://so61.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:32:30 | 显示全部楼层

三藩市的Coffee Shop(劉劭希)

三藩市的coffee shop
5 o( e/ X, c$ Y/ @5 `& |6 S9 h作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
5 Z" b& A( k' X' ]* j  W
' z1 `0 ?" a) M$ X: a, \6 `. X$ O*San francisco暗夜的路上 剩沒幾多人走路4 Y# m  V* _& {, N: ?: S7 a1 I
 我在路邊一間沒人的coffee shop裡面
  Y5 }: f& w( t; A! L8 Q5 k 一個人在昏昏暗暗燈光下慢慢欣賞jazz music( V3 P1 M# u: [0 w( c5 V8 ~9 F
 清冷的空氣中散發孤單的香味
% f+ X  H' X5 s- I* L十幾年的歲月為什麼這麼快從我們倆人身邊走過
% @5 X+ u7 l7 X# j0 W' U好像沒多久以前我正同你熟識
  D& x5 }4 S) ~) ?- v. p$ M% g6 V- ~: _$ W. B+ B
當時台中暗夜同樣飄著這種醉人的咖啡香  @+ p  S) w* @% i+ e1 ]
沒想到沒多久我們就分隔一個海洋; ~( k' _  P" C
☆又想到我們倆人以前共同約定的事情# E% I+ x2 g4 q3 R8 R! W4 I
 為什麼剩我一個人走的那麼遠
# C+ ^$ H% a* ? 從沒想過事情還沒怎樣 你卻負心來變& a9 N$ e+ Y* p) W6 b$ g5 J. L
 我想不透 我想不透 飄洋過海也無位可哭& ?  u# p  d8 Q; O, t8 }4 c
" _: e" a3 j! Y% ~  K
Repeat *,☆,*
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:13 | 显示全部楼层

頭擺頭擺(劉劭希)

頭擺頭擺(「從前從前」)  r7 u0 \7 c* d/ x4 U: J& s0 w4 @
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希: ]' I/ C/ c, K8 F  I( z+ M

. g! G8 t* L( Y0 w6 t, ?☆我說頭擺頭擺 一個阿賊伯\r
# B" m6 Y* s8 R6 j& t# Q5 T; A 他兒子住在美國 California
7 G! V* I/ f$ \ 還有兩個女兒嫁去日本 Osaka5 r8 S& P3 H( ^0 x" ~- i
 他一生人全部住在伯公下(伯公:土地公廟)8 i4 ]/ A, ?4 M6 O
9 Y' V" @. u3 O, N- k
我說頭擺頭擺 這個阿賊伯\r) S* b# i  Y" T: F" p
他的小孩事業越作越大
) h- G0 s) }4 s9 F3 d他說老婆這麼凶 小孩又無閒" N! c. O/ s! l0 x
我一個人過日實在沒辦法. e7 {1 Y3 H4 K. B  T1 o) B1 q

  c6 h4 @0 Z. ^2 v6 S4 @+ r- J*閒閒沒事到處 食大補
7 x' X& h; W7 n 閒閒沒事到處 來賭博
7 t, B+ i7 h6 K. w6 \! L 閒閒沒事到處 喝花酒5 r" N. l& k8 f) R& t+ z
 閒閒沒事到處 逐細妹(把妹妹)! O+ o( d- L" o9 j+ G
4 k# y5 B0 Z: w6 N% {  _
恁無空 恁無空(沒道理)4 H2 z, A- ~8 `& Z3 q" P3 d6 U/ w
我的老婆打老公, N5 I! H& y4 g( `
每天說我是膣衰人(不要臉)
4 }' ?$ }% N! X, `/ {; F* D打到我額頭恁大洞
& E; F& ~9 G) t5 }  X
0 [/ Y. `% U7 G( i做牛做馬一生人- _$ d: k& s# S) h6 K. t
地豆越老越有仁
/ ^( ~' O6 B  S5 a六七十歲還後生
) ]' ~/ Q+ B1 o( A老猴正想要變神明
. T1 m' z- F8 ?% T
  T% Y: N8 l9 m0 h# B% iRepeat *,☆
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:33:44 | 显示全部楼层

尋冇停車位(劉劭希)

尋無停車位(尋冇停車位)8 i% b8 s' A/ z7 j' I
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
: |* @' {* ]8 @. T0 c: p/ k
) J: {& c3 q3 E一個人駛著這台落落叩叩買無兩萬舊爛的車* ^- |2 O5 M, u4 w! n& I
一輪又一輪迴來迴去不知那時駛得轉去屋家/ ]' T5 O" z! _, n* b) h' |8 i
每日我駛車轉來總下尋無半點車位分我停下6 Z. I2 Q7 j( Y2 I7 H4 S; d% A$ ^- L
親像我一日過別一日三十年來不知哪位可行
9 a$ N# ?8 Q9 J; @/ |
; M: W5 Y* I% r*我想到依久以前我們倆分手時節你同我講的話% F  _- T8 Y% ]0 K
 你講你同我共下依像一枝憨憨懂懂飄零落花3 w1 U2 R" c8 J2 s* A( `6 @
 實在說我無一日不識想要尋一個所在安定落來- W) y: f+ r: k* S6 \# t
 就算係舊車爛車應該也有一位使得作他屋家
; P& O! Q. N4 _3 ?: F" i) C& o
3 h: J) j: t& P/ ^喔~作嘛該我尋無停車位% d! `" p# I' _: Q, ~6 b) h% F
喔~作嘛該我尋無停車位
1 `5 ^: C& F0 ?# G! G% T4 ~喔~作嘛該我尋無停車位6 [" S6 G6 o2 c
喔~作嘛該我尋無停車位0 m+ }8 B+ U; a" m

4 S$ C% _' {* ]5 O$ ?0 W, MRepeat *
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:09 | 显示全部楼层

雞屁股(劉劭希)

雞屁股
0 ^+ N4 R" i7 H7 v# G1 J  T作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
3 m+ S* H1 r: g+ V! l4 ^# m2 C6 E# A- x
我有一支雞 我很歡喜+ S0 h+ M! s! r1 R( }
一天晚上 我一不小心
0 w' `4 C$ `  T3 Z7 f不巧我踩到了它的大腳臂9 f: z$ }0 U& C5 x1 M; S

* w. t; y2 K1 L0 r7 B7 W咕咕呱呱 阿阿伊伊
3 C+ E4 \# u# [3 w" D$ Q! l沒想到竟然它就這樣慘死
$ S& r! u  Y9 Y0 p- E  z我很傷悲 想同它合為一體
% z# v" o! _0 ~( h* g乾脆把它煮一鍋雞湯啃給它乾淨0 O" U4 N4 n3 P
啵...啵啵啵 啃給它乾淨% |- o, p7 ]  S7 K
7 h9 m- R8 X' \6 }# y
我吃完雞頭 又吃肚子2 s% v7 c* S% _
吃完雞翅 我又吃那大雞腿
, j* H4 g0 S+ ^我吃完雞肝 又吃睪丸
5 K9 P: C' e* S, Y8 f( ?8 t- F我最好的屁股不小心掉落地! K, x' k) P. a5 W$ ?, J
- d2 }4 w2 d  y+ J' x
我想要去死 我想要去死: K. b. s) B! J/ D# A4 R5 h6 ?$ v
我最好的屁股為什麼掉落地3 v2 o' `) b* ^' ]- h6 j3 W& G
我想要去死 我想要去死0 @) N* \3 I! {
我最好的屁股為什麼掉落地0 I" l+ Q8 L9 z' ]

7 ]' ~0 p7 n. C: L7 P6 F0 x啵...啵啵啵 我想要去死
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:34:32 | 显示全部楼层

當久以前(劉劭希)

當久以前* h: ~1 ?$ C) W# \& B
作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
3 [% U6 T4 h  Z( y5 ~
2 L- a3 i* M. ^3 y2 v' q' Y半夜 兩點多的街路 還恁光恁多人
+ H  v$ F) G, n; q, G對面 賭博的洗牌聲 有三日不曾停
& C( j! c" q9 E" O3 w8 g, C6 M我在這 一個人 一日到夜不知在做什麼事情
2 @0 E+ o2 o3 C* g$ F% ~睡不著覺 很想回去 回去幾十年前快樂細漢時: H! t" ~! _" Q) i8 W
9 S* g. j; A7 n8 _  X9 z! q
熱台北的寒天晚上 為什麼這麼熱5 o7 n7 A! n7 |
月我想到好像很久 不曾看到月光了$ q9 M# C/ I( l7 L# U* [' F  ^( B
你同我 全都是 不知傻傻在這生活了幾多年7 q. Q# Y& C* u. t$ H
到現在 才想到 一年過完一年越過越罪過+ S  D& h7 r3 s0 ?/ ^7 W% F4 _
" P9 D/ X  N/ `0 b
我想到很久以前 很久以前
/ g: F1 k6 n  G& J很久以前田莊的大樹下; ^9 U0 P2 n3 K% p( w: Y
很久以前 很久以前$ k- W$ {) n9 A3 R0 ]
大圳後背的老屋家
- f& r! [1 T! F  P5 l; y6 {0 n4 W
, i: x( l8 ~! v6 x. S我想到很久以前 很久以前
5 |: M/ b, \% L, e2 @熱天玩水的大河壩
) n6 P% a3 k" z# K: l4 `很就很久以前 全部不記得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:02 | 显示全部楼层

捱當有錢(劉劭希)

捱當有錢
5 r2 x0 C' E- C7 M作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
* C+ l. {  c: l" i8 i4 k, p" |% K4 c3 \$ X# h9 O
我總是希望 我變很有錢 涼涼過日 到處玩遍遍
1 t, @) X, [6 \* i; F! Q6 z我總是希望 我變很有錢 細妹看到我就頭腦壞掉起番顛8 r# V3 s+ ~7 s
我總是希望 我變很有錢 殺人放火 還可以做議員
. G- i" @% J: ~6 M7 U我總是希望 我變很有錢
3 q" E$ u/ I5 N0 j$ Q+ z& m7 K; d我吃山珍海味別人全部吃泡麵
: [5 a* m# q: K* i& ]
* V; {8 p, @- o- w$ J喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)
" U2 H2 W' ?7 U5 _, E我希望 我希望 我希望(我很有錢)
1 ~2 [- @6 r& W我希望 我希望 我希望(我很有錢)
5 }7 S8 ?, s3 r( B  b2 V我希望 我希望 我希望(我很有錢)) `/ c7 o* Z: ]7 f6 g" ^" G! Z

# f2 s9 v7 I0 F我總是希望 我變很有錢 屁股翹翹 別莊一間間  ~& T5 i: r& R' r! m# O7 `
我總是希望 我變很有錢 口水亂飛 也道理一大篇
# }3 U6 l6 T1 u& n, z" p% }我總是希望 我變很有錢 別人辛苦 我歡喜一百天: q; W- T9 N4 o% g( x( P" r9 \
我總是希望 我變很有錢 放屁也香 痾金屎恁大圈! s+ c# @: a& ]3 Y' o2 G8 s% x( W9 ?
8 S4 h9 K4 V* n6 p, _: C/ L
喔 我希望 我希望 我希望(我很有錢)
6 |, _8 S4 k9 C; M" u我希望 我希望 我希望(我很有錢)
& z; \- ?6 q0 o+ W+ q$ S, R我求神 我拜佛 我希望(我很有錢), Z3 U3 Y: l8 }: d0 n; U0 e
我希望 我希望 我希望(我很有錢)
4 ]! w. O) Y+ r% _2 H# h2 \3 G( X! r( P" K
我求神 我拜佛
' g$ U8 _- M; ^4 P# f我求神拜佛求神拜佛求神拜佛求神拜佛也希望
4 e/ w+ D" h" n. a3 j" B我拜佛 JesusChris,阿拉 太上老君
& x$ c5 k1 Y" X) f% P# O阿彌陀佛ABCD Everybody耶~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 19:35:45 | 显示全部楼层

捱想飛(劉劭希)

捱想飛
% E; K/ H! T* t" y# t! s* K作詞:劉劭希 作曲:劉劭希 編曲:劉劭希
- L, x; ?7 O* n; m+ Q! ^! B2 B3 {" T. L6 l& x9 g
上班八點鍾 抽掉倆包煙
* T. e0 ^' q/ `  @每天在作夢 何時變有錢4 j/ Z- Y; f6 a; Z: ?9 I
有人跟我講 說這裡是樂園
! _7 S, s, K# |$ q# Y" }, N我一直想 想不通
9 z) `+ F5 f( d8 ~! ^/ `& j哪有長工出頭天
' i' C: S. K9 R8 X0 ~* ]$ P8 X1 ]4 m/ T! }; S
我想飛 從來不知我可以飛多遠
# G; s* a3 V) a- X9 o我想飛 衝去無人識我的時間
- a$ h3 u# G6 X- ?" W
  J- c- Q" i- I" u一天三餐飯 肚子越來越大圈# i+ f9 v) u9 p& T
頭家沒看到 我就上網來聊天
3 z2 z; |) q5 m每天想領錢 緊想風流變神仙
- e7 P/ V( ^1 z3 o還未曾哪裡玩 這樣又過完一年
: }0 D* u) k3 }5 x0 |7 x% w& J0 j$ G/ U% F. V
我想飛 從來不知我可以飛多遠. ~- P! |" }; m+ r/ t
我想飛 衝去無人識我的時間
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:05:41 | 显示全部楼层

秀仔歸來(交工樂隊)

秀仔歸來(記一群歸鄉的年輕人)
" v# H6 G3 D% W' G6 Q! C  i$ {作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥
4 @" E" k; H  f& t* f
& Z; z! n9 z& S" M+ Y- J' l+ Z4 N秀仔決定歸來; [# T& x6 W$ ~
歸到愛恨交雜
) E3 e# x, r0 v/ \$ i9 _" a感情落根介所在
0 c6 H7 f" z( j5 D. H$ v(重複)
" h' a$ H. X2 ]/ Y, E& A7 u: V( o! j" Z% W% _
厥個決定淨難講直別* B( h# ~3 \1 F) `" |" P
同事問佢
# ^! L( \9 e2 w6 V  }: {4 W% D你按吶打算撖好?
- R8 R) W' H+ M' A$ U) _(閩南語)
2 Y% q! i% R) B8 t2 Z# t/ |: E朋友撖佢警告$ H* h- R* m) B; V9 A0 Q7 ]
你轉去庄腳頭殼是咧壞去呀哦?
. g3 |4 s/ E8 {4 M. h8 K' w(閩南語)$ B2 K4 l6 g, P2 B, d3 b
阿嬤介問題過難捱佢問
3 A* j9 f( c, P秀仔賴久倒轉去呀?
, z3 H+ t) k0 v2 w) [9 N& m5 {* h* R% p
但係秀仔決定歸來
9 q& @! `" l# x0 [) H歸到愛恨交雜: Q- |' A: w8 c: ?- D" V
感情落根介所在9 c3 K+ k4 y  J3 g- j/ S6 W

/ ?0 j3 J. b# Q" C& w4 W佢冇辦法再像厥朋友1 v. O9 q7 p+ Q9 U$ ^
撖不滿交分選票代理  }% ]* ]$ \/ S& o7 m4 S) o
佢冇辦法再像厥同事8 W* a7 A; x  L8 u) N* K
撖寂目交分市場打理
" X6 o( \9 W% C# w佢毋想再像上一代人
) u" t, }' I% I. O認做認命認份: T" K2 G; d7 J8 V2 F8 g
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:14 | 显示全部楼层

下淡水河寫著我等介族譜(交工樂隊)

下淡水河寫著我等介族譜(美濃開庄簡史河流版)7 A/ ~9 O, W" R6 Z" Z# x
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥1 L& r2 l9 n$ q/ [6 E/ y6 a
2 }1 A6 C. N* z- q6 F
阿太介阿太太介時節 下淡水河撩刁起雄: U6 X9 l/ H# X1 D" b
武洛庄水打水抨 涯等介祖先趨上毋趨下
# X3 w3 ^, l/ \2 }7 @# K尋啊到美濃山下(重複)
4 u; T4 `& C0 o% U2 h: K, e6 T- }  Y! d7 a
佢等打林築柵撿石做堋 將厥片殘山剩水8 P: T2 |, D: p9 |% J2 s
變啊做好山好水 佢等緊手緊腳做細食粗9 H' a" G" p2 ?4 t- _4 n
結果田坵 田坵滿園青溜(重複)- T) m" N* H. {3 Y1 I) w
+ [# m: j8 U9 S* \; P
奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣
8 p$ d) e" i( H6 |% T2 G% @  P我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大* G* N) g  X: t
亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)+ |1 E7 h2 ]3 |7 r( d
& G) N$ r$ R' z& I# u
今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 涯等(呀)同心誠意祭告山川\r
2 v2 p9 q1 F  U1 G8 K) b
: O- w  M3 q# c8 C(涯等呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃
6 I1 g% D" d/ N/ X: B/ h# P  v& R- j' g# l
祖先驚過愁過扛擔行過 竭命犁過介這條下淡水河
% p6 ^& L0 `4 a厥條餵飽田坵餵飽五穀 餵飽涯等介下淡水河
2 V6 Q0 q2 [$ ], e+ [( O流流傳傳時斂時浦 寫著涯等介族譜(重複)) i( X) i9 A$ c. y5 u4 J: ?

7 H. H# r" g( F=====【以下為翻譯】5 K. k- K  i3 s/ W) B3 V
曾祖母的曾曾祖母時節 下淡水河頑皮使惡
5 W) Z; n8 Z% B* Y% {& x0 @; f武洛庄水打水沖 我們的祖先到處奔波 找到美濃山下(重複)
( G" }) N" G2 @) [' I' c( g8 k. J7 g. J4 G
他們伐林做柵撿石做堤 將這片殘山剩水 變做好山好水0 s* C& y8 `/ |7 l
他們手腳忙碌做細活吃粗飯 結果田地 田地滿園青溜(重複)1 p- i5 i. g- W) L

* h- E  {$ k" D1 v( w3 O奉請 今晨吉期 開基福神 新壇甫竣; |% c) Y2 {* M. h, x' x' l
我等同心誠意 祭告山川 懇祈上蒼 佑此土可大) b$ u, S1 `- g2 t" I
亦因可久 將奕世於瀰濃 (瀰濃庄開基碑文末段)
& c. r9 H! r7 L5 \
: R' w) a. C0 Z$ A% p1 s3 D% b% {今晨吉期(呀) 開基福神新壇甫竣 我們(呀)同心誠意祭告山川\r' W) e0 ^# B# q: u
6 l3 D' K( b8 @+ a) R4 O7 T6 {
(我們呀)懇祈上蒼佑此土可大 亦因可久將奕世於瀰濃
% N" O( c* v) R1 l$ y1 c/ B3 n. \+ k) f( u& B
祖先怕過憂愁過 挑擔走過 使命犁過的這條下淡水河# ?8 |2 i( P8 _! F" O
這條餵飽田地餵飽五穀 餵飽我們的下淡水河
% w/ X  W, q0 i5 J流流傳傳時淺時漲 寫著我們的族譜(重複)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:06:47 | 显示全部楼层

夜行巴士 (交工樂隊)

夜行巴士(記一位老農的心情)1 [8 i, m6 [0 {4 J
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥 主唱:林生祥8 X1 D/ V3 Y9 ~+ T

/ ?. ~3 @6 n! O* a( B6 B透夜趨路遊覽巴士佢緊行緊北: [, E" ^/ p( r) w. K
頭腦暈暈目珠瞪瞪涯看著夜色. V- e& j. m* n+ |6 c3 j
烏雲食月一擺過一擺
' G4 _4 f! t9 s" r分涯愐起第頭擺介頭擺. W2 M2 j) t. J
(重複)
0 \1 N7 {$ v* V, Z. p/ n
- _, v6 k+ V- r8 H" H/ H苦做硬做田坵?大出產
+ ]& |) U; U( U0 h" H  j8 v2 G+ B奈何年年涯緊種加啥緊淒慘
: M6 T$ F1 ]8 e* l$ Y- N: L( ^丁多地少兄弟爭出外
9 T( s- \3 V% c( [2 a' E$ u% P5 v4 J' i存涯一房來蓄爺哀  Y1 ?: D) I: g+ ]: s3 B( g
骨節痛淨力頭衰弱時1 n6 y' U8 w! K3 H: }
新事記多變舊事
1 |+ s. t. e$ Q. X' O
! r' |/ |$ n* A3 I$ E# D/ ^( L1 [- G在都市項食頭路介老弟同涯講
) X( q% e% s$ A7 V) F9 ~! C麼該做水庫美濃就變做大金庫
- J0 a. x% a# J+ E% D8 M哀哉!涯講後生/ l0 O+ g% \) p8 T
憨狗望愛食羊下卵呢咩?
7 z3 w7 F( R, |, l. M8 o厥兜政府斷真係有搞
6 x$ a. X, M2 k! @% P* W: b耕田人家早有出頭
( d, ]3 `- {, h毋使等到涯亦下已經六十出頭
' m2 w4 L/ o& s$ B& K' }9 _; \轉業忒慢死忒早/ y" g3 Z' F7 y; N+ K% ^' o$ g
轉業忒慢死又還忒早
8 o8 l2 a8 ^$ ?2 \+ g
$ q2 o: R# b# H' ]6 @& e7 }7 r# K8 h東片扁白日頭一出萬條鞭- U* `" m7 z$ a1 p, i) ^3 \6 U& m
台北市介樓屋噹噹撐著天+ K& z& e: v/ m% g8 w. ~8 c5 @- Y
想涯這一生人就會冇效喂
2 q% L6 ?0 k+ g' ^. ]; r但係這擺涯毋愛再淋棍喂
5 I4 s6 v1 u& ?, m今比日涯愛來去撖奄講
! b: L* c/ H' j0 `: X/ m今比日涯愛一定來去撖奄講4 [! D/ g6 D  K2 v$ F( x- m
今比日涯愛一定來去. K2 {2 q1 B% _
撖厥高毛政府講. t! a7 w# {3 j  J: m+ H
水庫係築得屎嘛食得
# u4 d9 k& |2 x( L4 C% `% B* V. `) D) z! f
=====【以下為翻譯】
# w2 @; J" h# ?2 g/ I! s2 J* b連夜趕路遊覽巴士它漸行漸北
) R. k: H' \- c頭昏腦脹雙目圓睜我看著夜色8 q. G$ p; o) v0 Y9 u
黑雲掩月一次又一次
9 \  H: |) r- g. Y/ |( Q讓我想起那從前的從前
* G* r2 Y  q9 Q(重複)8 p& A% c, H4 Y- N
; ?8 y3 J: v6 e6 W& E; U
苦做硬做田地大出產
) a3 J1 h& G/ d7 F奈何年年我愈種愈淒慘% Z" c/ U3 }: [5 a5 k. }
丁多地少兄弟爭出外
7 `/ F0 T9 x7 v2 \剩我這一房看顧父母
+ H1 u# D' a/ s5 n/ N8 F7 q骨頭痛盡力氣衰弱時+ M* ^8 P, P0 O2 u# w- R
新事記多變舊事
2 T' b7 c5 {4 F; m5 I
& }0 T) j+ [% J  [9 V3 Y9 d! ^! {在都市裡工作的弟弟跟我講3 T. S6 a) o3 g* E0 B
說什麼做水庫美濃就變做大金庫& [0 S; O  z! K& F
哀哉!我說年輕人. J/ r  a9 r  n% I
傻狗妄想吃羊睪丸了嗎?/ f* P$ w6 h. R: M
這些政府若真的有搞頭
) a8 }% x5 q$ b9 n; j( {5 N耕田人家早就出頭
4 S6 t! R& \; A7 M9 i- Y不必等到我現在已經六十出頭) G! t8 P. B0 y* G) u* r) p# d
轉業太慢死太早! c. v3 O1 X  O3 {9 j$ Z- ~: ]
轉業太慢死又還太早4 ^' ^" Z9 W" M

3 j2 s1 r5 ?" z( L東方翻白太陽一出萬條鞭
7 ^; ~! G' I- y. n% _$ [8 H台北市的高樓直挺挺撐著天
, A' t5 ]% D7 {4 m, S9 v想我這一輩子就快要沒效了
# I* J2 _5 z  {. G但是這次我不會再窩囊了
( V/ n/ N4 q! A5 t. {0 M今天我要去跟他們講
  V4 z' _. c! P* a8 c( O2 \今天我一定要去跟他們講4 ]7 V# N+ j% i
今天我一定要去8 T  x$ Z" A6 A$ G* |. y
跟這么壽政府講
% J1 a6 y7 e4 [3 H, j& o水庫若可以做 屎也可以食
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:31 | 显示全部楼层

山歌唱來解心煩(交工樂隊)

山歌唱來解心煩
# A9 f+ y4 r, U& r作詞:鍾永豐 作曲:林生祥鈴鼓/月琴/水桶 主唱:林生祥! q7 k! f3 k, ?
" {: p4 s- q- C4 q
山歌毋唱心毋開
" D, z/ [& L, j" B, q5 j  r+ d+ Q4 R1 _大路毋行生溜苔! r- E* e* l* |
(山歌子)
1 c9 q, L/ F; m& Q* M: v長纏故事毋再怨3 V+ @" W1 s2 _) z
邀串來到立法院
7 T9 N0 k6 o8 D, _; R2 r左驚右愁懊懆時
* t- o1 B* d' b7 k/ U4 Y山歌唱來解心煩& W+ g% D" n# m. y3 [" j
# @% R3 C% i/ b5 m- n
一山來連一片山
! E1 d, [: m# {9 x0 j山山相連美濃山: a5 W8 v- i6 [2 Q( E3 |
一手牽來又一手
5 B7 Y4 n5 D% J! S$ E9 Y手手相牽萬丈山
# @; Y( ^6 [" n1 Y. x! s* w5 j* j8 P2 S# \4 s; r9 y, m" b2 ~, h; t
腳有千雙路一條
, r4 `  l' e* `' J2 o人生百樣心共調( F) t% O% K0 w
眾口一聲反水庫7 r& G3 I" g  v) q) u1 Y- s% \
衙門咁惡照樣屌5 J' _' _7 x& b$ D5 r, i" ?1 y6 t
山歌不唱心不開- e: Z( F, p' E- {
' m  i6 U  g5 v) l" p
==[國語翻譯]9 Y' ]! N+ V7 o, n6 y" e7 d0 ~

$ B; s: J: n$ W' o/ F大路不走長苔鮮
* R0 ^1 O( s. q(山歌子)
8 B2 X" X4 C/ }4 k% d9 A( p( e長纏故事不再怨. a& z: n1 ~# W6 B( x  V: F
邀串來到立法院- e5 R% k1 a5 o5 G* {$ e1 v; T( M
左驚右愁懊懆時) }& a+ t- X$ i1 i+ [
山歌唱來解心煩
% E& D$ q6 K% a, f4 d. q
9 k* W( Q  |6 Z+ J# {6 M一山來連一片山
. S! u& w3 `, T+ Q6 ^8 {6 L山山相連美濃山4 T0 u' R2 \" S$ ?% L4 D. B2 e7 O
一手牽來又一手* Q( u* S! I! t: t# i
手手相牽萬丈山+ B9 A( l+ c8 T- i

9 `  q- c. v' V, f腳有千雙路一條
# \9 J. W5 Y; {- @人生百樣心共調( F# d/ y9 B# g
眾口一聲反水庫
# M8 G) F1 Y8 B3 A5 e1 Y% o衙門再兇照樣幹
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:07:58 | 显示全部楼层

水庫係築得屎嘛吃得(交工樂隊)

水庫係築得屎嘛吃得3 K# @' Y7 L' J+ b  ^, H
作詞:採訪/鍾永豐/林生祥 作曲:林生祥整理/林生祥鈸/八音鼓/鍾成達空心貝斯/陳5 _2 M& g  L  w2 R
主唱:/林生祥
8 C* q5 Y: Y$ I# h: U; W0 \* u, I, W0 ?( ~9 s6 ], H- f
曹啟鴻(立法委員):「我們應該以謙卑、感恩的心情來回報我們的環環境,而不是糟踏它。」
) E9 L' H) v* M, Y4 k* ^水庫係築得屎嘛食得(美濃農民反水庫口號)6 J( q" {, P6 k* T7 ]' h
(重複)
/ i- r8 U$ ?8 Y' K# a7 l" H
& ]" B6 K6 ~* N吳錦發(專欄作家,小說家):「上天分台台灣按多山,按多森林,第就係自然介水水庫,自然介水庫,汝將佢破壞,用堤壩壩來做一個人工介高山水庫,威脅人介生生命,第違反天道介做法。」" |8 m: P( a; P- G: p

9 Y0 W4 _1 @+ `7 ?/ e) I2 K林昭通(黃蝶翠谷農民):「地質調查的時候候毋好介,鬆鬆介,介,壞壞介石石頭,就丟歇了。厥介硬硬介,過好介石石頭,石質過好介,就擺下去,就車去台北檢驗。厥介洞實在真係做假喂。」
& E- D4 p# m/ R
/ n- n/ e. {+ c* o  ~; [& N曾秀梅(竹頭背農民):「水庫一崩,美濃人就像下庄人賣蝦米,漂漂浮浮喂。」
+ w0 X. j% A' C- I& A% v6 e7 y. J' ?1 U4 ~0 u2 @  {
劉孝伸(教師,八色鳥協會理事長):「水庫築了要分工業區用水,分厥兜財團賺錢用喂,他們賺錢,我等犧牲,蓋冇價值。」3 Z( [/ F5 J6 I/ b- k9 ]+ n0 w
" v" e$ v6 h! H  U
鍾發仁(大崎下農民):「係美濃水庫築喂話,厥兜砂石車對厥喂過,攻天攻地,淨淨食塵灰呀,會食死唷!」
9 [/ x* k8 L8 A  |4 f5 s) {: V* O
, z4 r7 P" y3 Q8 {& n0 h! b鍾國華(美濃反水庫大聯盟會長):「做毋得就做毋得,架冇就照頭擺人講介樣喂,畜老鼠喂咬布袋,養蛇會食雞,明明知呀有蛇哥,汝還去畜,愛畜喂洽風哈。」
# v2 ^; k0 c+ [6 }% |+ n' d3 f4 n8 w" ]4 ]8 u
宋廷棟(教師,八色鳥協會總幹事):「蝴蝶仔集就雙溪,表示厥還係一個好所在,按好喂所在拿來做水庫,打蔑喂!(真浪費)」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 20:08:24 | 显示全部楼层

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)(交工樂隊)

同志,好好喂睡(獻給反水庫同志)6 \4 @! _& x2 D. j. J/ v
作詞:鍾永豐 作曲:林生祥小鼓/鍾成達嗩吶/郭進財吉他 主唱:/林生祥0 U* c4 W* l  @3 a+ ~3 ^
4 Y) ]" J) n$ k6 J# c+ K8 d
從山線串啊到海線
9 Z- u( I9 g. K$ @* Z3 P" T) ^從部落連啊到河洛庄# r- o# F! s& v; Q( a
擔過幾多硬斗事( O, {% L1 |+ _8 [' N2 u  H
忍吶幾多介壓折事
+ W* ^1 f5 B% ~6 D5 Q/ l2 w" ~& K* Q從細選打啊到大選
( R/ r; }9 Z( t0 r( Z從地方戰啊到全國版
" b/ X. r6 Q5 v  m" P- m! v轉過幾多壞形勢4 F7 u* K+ a; ^0 C3 }
捱也幾多介惡陣勢
, L( b+ L5 p* C( l3 K) x2 ^6 w; h! C: G& ^# b( `; _
峭峭崎崎介這一條路呀
- p+ F* G/ n- r( i! h: a算吶愛行呀到賴久?, m" G1 {, r! y, P1 i4 g
9 a* Q( I' }/ J* A
同志啊1 f3 V& h$ K; A0 f" y* W$ V) s
捱知汝會愁會驚
* W. e( t5 O1 P: b, a/ ]. K5 z運動進退成敗登常介事2 ]& V, z8 S( d3 e+ ^) b+ `
今暗晡$ u2 u9 x! P* N; M, m: N7 m
捱來唱條歌喂分汝聽
* M% N2 ?5 ~, i, g" P  M; ]眼光放卑伊遠好好喂睡+ x( n+ x  w( o) W" u+ j# j% C; w
天光日
6 I" T0 S# o/ X4 c咁苦戰壞覓猶毋怕
7 l% L) g2 s6 J  a9 Z& j6 v還有會謄汝介兄弟姊妹3 K; u' w- @7 J
今暗晡
- }$ z5 H" D$ w捱來唱條歌喂分汝聽
+ Y, Q0 {6 W+ p" h, ?心肝放卑佢緩好好喂睡
# q! X( s& }  b: ~8 E* R1 b2 {0 o( `) B" m, d7 e. w
==[國語翻譯]8 I; R4 G- }' r& v

6 Z# k% z* ^( p$ ]從山線串到海線
, Q7 `. X5 H5 U" j2 {) x從原住民部落連到河洛庄, n7 y6 j9 {6 A0 I" q1 h
擔過多少困難事& ]& L% D! U" g  Y3 ^" u5 |
忍了多少的壓抑事  f! Q4 }6 B( w2 x: Q- b+ K
從小選打到大選
/ ?. w6 q% P, ?* M- l/ u% M, x從地方版戰到全國版/ C4 z3 W1 Z, b) F- q& x
扭轉過多少壞形勢
/ X! O+ C$ {  g1 i9 ~5 O捱了多少的惡陣勢+ t  p7 }5 J# M% Q

7 }, ?$ t5 q' N巔簸曲折的這一條路呀$ I- R( j; B9 p; H- ?
到底要走到什麼時候?
0 K2 p/ A. P, g. @3 o5 o) K$ ^. L! A2 `
同志啊8 J7 N+ ~" V5 l) C9 _) F+ b; j7 b
我知道你會愁會怕0 b2 v3 @; R0 l2 v
運動進退成敗平常的事
/ o4 t# o6 a; W! J$ G今晚
. r% M& Z& k: o# O0 F我來唱首歌給你聽
& Q. d( a# I$ d7 p1 u9 B- D1 j" Z  i4 `眼光放遠好好地睡5 ?' Z" ^+ c2 n( x
明天
( f+ r4 o5 t2 L2 y% ^! y再苦戰難搞都沒關係
/ T0 [7 ]) U& g( D還有會挺你的兄弟姊妹9 \9 ~! C9 w2 m% T, f$ `( g; y9 _( u
今晚
6 P, c8 |8 A9 [$ ^) G我來唱首歌給你聽& A  d, Z. j6 c: K/ H) ]% g
心情放鬆好好地睡
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

手机扫码访问
快速回复 返回顶部 返回列表